Tag Archives: Платежоспособност II

Платежоспособност II е обнародвана

Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) е обнародвана в Официален вестник. Директивата регулира дейностите по пряко животозастраховане и общо застраховане на територията на Европейския съюз.

Приета е директивата Solvency II

Директивата относно предприемането и осъществяването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ или Solvency II) е приета от Съвета. Директивата ще предостави обща правна рамка на застрахователната и презастрахователната дейност в Европейския съюз.