Tag Archives: подсъдност

Рамково решение за уреждане на спорове за подсъдност при наказателни производства

Рамково решение 2009/948/ПВР относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства е обнародвано в Официален вестник. То установява процедура за установяване на контакт между компетентните органи на държавите-членки с цел да се потвърди съществуването на паралелно наказателно производство за същото деяние.

Рамковото решение предвижда обмен на информация чрез преки консултации между компетентните органи на две или повече държави-членки, в случай, че бъде установено наличието на паралелни наказателни производства.

Нова Конвенция от Лугано относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

Новата Конвенция относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (нова Конвенция от Лугано), привежда Конвенцията от Лугано в съответствие с нормите на Регламент (ЕО) № 44/2001, за да се постигне едно и също ниво на обмен на съдебни решения между държавите-членки на ЕС и съответните държави от ЕАСТ.