Tag Archives: правила

Нови правила при връщане за ново разглеждане на решения на ПИС

С изменение на Процедурният правилник на Първоинстанционния съд на Европейските общности (ПИС) се изясняват правилата в случаите, когато Съдът на Европейските общности преразгледа решение или определение на Първоинстанционния съд и реши да му върне делото за ново разглеждане.

Нови правила на ЕС относно роуминга

Ето и една популярна мярка на общностното законодателство – новите европейски правила за роуминга:

  • Ограничаване на цената за потребителите на изпращането от чужбина на текстово съобщение на 0,11 евро (без ДДС) ;
  • Пределните цени на повикванията в роуминг са 0,43 евро за изходящи обаждания от чужбина и 0,19 евро за повиквания, приети в чужбина;
  • Въвеждане на принципа на таксуване на секунда след първите 30 секунди за изходящите обаждания и таксуване още от първата секунда за входящи обаждания при пребиваване в чужбина;
  • Пределна цена на едро за изтегляне на данни от интернет е 1 евро на мегабайт.

Добро управление в областта на данъчното облагане

Комисията представя ново Съобщение за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане.

Съобщението разглежда:

  • начините за усъвършенстване на доброто управление в рамките на ЕС,
  • конкретните механизми, с които биха могли да разполагат Европейската общност и държавите-членки, както и
  • приложното поле за по-координирани действия от страна на държавите-членки на ЕС за подкрепа, допълване и допълнително организиране на международните действия, предприети на други форуми като ОИСР и ООН.

Кодифициран регламент относно общите правила за внос

Новият кодифициран Регламент (ЕО) № 260/2009 относно общите правила за внос беше обнародван в Официален вестник. Регламентът представлява кодификация на досегашния Регламент (ЕО) № 3285/94, като внася единствено формални изменения, необходими за самото кодифициране..