Tag Archives: препоръка

Препоръка за жалби и запитвания на потребители

Препоръката на Комисията относно използването на хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби и запитвания на потребители е обнародвана в Официален вестник. Препоръката определя насоки за разглеждането на жалби във връзка с всякаква търговска реклама, насочена към потребителите и към сключените между търговците и потребителите договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги.

Препоръка за възнагражденията във финансовия сектор

Европейската комисия издаде Препоръка относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги. Препоръката предлага оценката на резултатите да се осъществява за многогодишен период от време — примерно от три до пет години, за да се гарантира, че процесът на оценяване се основава на дългосрочните резултати и че фактическото плащане на основаващите се на получените резултати елементи на възнаграждението е разпределено през бизнес цикъла на дружеството.