Tag Archives: прихващане

Инициативи на Комисията за ДДС и електронното фактуриране

Европейската комисия е започнала две важни инициативи съответно за ДДС и електронното фактуриране.

По отношение на ДДС Комисията е публикувала зелена книга, целяща обществена дискусия със заинтересованите страни. Основните въпроси:

  • Какви са най-подходящите правила за вътреобщностните доставки? Постижима и актуална ли е целта за облагане в държавата на произхода?
  • Кои освобождавания от ДДС следва да се запазят? Трябва ли да се облагат с ДДС доставките в пътническия транспорт, независимо от превозното средство?
  • Трябва ли да се преразгледа текущата схема за освобождаване от ДДС на малкия бизнес и какви да са елементите на тази преоценка?
  • Какви промени да се въведат, за да се подобри неутралността и справедливостта на правилата за прихващане на ДДС?
  • Какви са основните проблеми с текущите правила за ДДС при международни услуги с оглед на въпросите за неутралността по отношение на данъчното облагане, конкуренцията и други фактори?
  • Кои разпоредби на правото на ЕС относно ДДС би следвало да се включат в регламент на Съвета, вместо в директива? Може ли насоки по текущото ДДС законодателство на ЕС да са полезни ако не са правно обвързващи за държавите членки?
  • Създава ли сегашната структура на ставките препятствия за гладкото функциониране на вътрешния пазар като нарушения на конкуренцията, неравнопоставеност на сравними продукти или съществени разходи за бизнеса?

Съобщението на Комисията относно електронното фактуриране отбелязва, че съществуващите правила по отношение на електронното фактуриране в европа все още са национално фрагментирани и голяма част от потенциала на електронното фактуриране не е реализиран. Комисията иска електронното фактуриране да стане преобладаващия способ за фактуриране до 2020 г. и поставя следните приоритети:

  • гарантиране на правната сигурност и ясна техническа среда за електронното фактуриране, за да се улесни масовото му въвеждане;
  • насърчаване на отворени и оперативно съвместими решения за фактуриране, основани на общ стандарт, като се обръща особено внимание на нуждите на МСП;
  • подкрепа за въвеждане на електронното фактуриране чрез изграждане на организационни структури като национални форуми за електронно фактуриране и европейски форум на заинтересованите страни.