Tag Archives: програма

Приоритети на белгийското председателство на Съвета 2010

Белгийското председателство на Съвета започна и публикува своята програма. Целите и приоритетите са:

 • Възобновяване на трайния, устойчив и балансиран икономически растеж в Европейския съюз;
 • Изпълнение на целите на стратегията Европа 2020;
 • Нова правна и надзорна рамка за финансовия сектор;
 • Зелени работни места и бели работни места (в социалния сектор и здравеопазването);
 • Цели и индикатори в областта на социалната закрила, социалното включване, пенсиите, здравеопазването;
 • Преговори за Европейски патент;
 • Насоки за по-добра координация на политиките на държавите членки в областта на научно-изследователската и развойната дейност;
 • Гарантиране на енергийните доставки;
 • Постигане на съгласие по ново европейско законодателство, което ще позволи на държавите членки да възстановяват част от външните разходи, предизвикани от пътния транспорт, от използващите го;
 • Установяване на единна процедура за даване на убежище и обща международна закрила до 2012 г.;
 • Борба срещу тероризма, организираната престъпност, незаконната имиграция и трафика на хора;
 • Законната имиграция също ще бъде приоритет на председателството.

Интересно е, че програмата използва мотото „Да вкараме отново Европа в действие!“. Чудя се дали това има нещо общо с досегашното испанско председателство.

Барозо ще бъде одобрен от Европейския парламент?

Статия в Le Monde твърди, че консерваторите, социалистите и либералите в Европейския парламент са постигнали тристранно споразумение за одобряване на втория мандат на Жозе Мануел Барозо. Идеята е да се разшири „техническия алианс” между Европейската народна партия и социалистите, да се включат и либералите, а одобряването на Барозо да се подчини на определена политическа програма, която да включи някои от приоритетите на другите партии в тристранния съюз.

Това начинание предизвиква неприятни спомени от тристранната коалиция в България. В случая обаче имаме причини да вярваме, че съюзът в Европейския парламент ще има други, по-легитимни цели.

Европейската комисия представя визия за пространството на свобода, сигурност и правосъдие

Европейската комисия прие две съобщения, в които анализира действията на Европейския съюз в сферата на правосъдието и вътрешните работи през последните години и представя бъдещите си приоритети.

Комисията счита, че бъдещата програма трябва да бъде структурирана около четири основни приоритета:

Защита на правата на гражданите — Европа на правата

Пространството на свобода, сигурност и правосъдие трябва да бъде преди всичко единно пространство на защита на основните права, в което основна ценност представлява зачитането на личността и човешкото достойнство, както и спазването на другите права, провъзгласени в Хартата на основните права. Сферата на личния живот на гражданите ще бъде запазена отвъд националните граници, по-конкретно чрез защитата на личните им данни, ще бъдат взети предвид специалните нужди на уязвимите лица и ще се гарантира пълноценното упражняване на правата, свързани с гражданството, като правото на гласуване и правото на консулска защита.

Улесняване на живота на гражданите — Европа на правосъдието

Европейското пространство на правосъдие трябва да бъде изградено на солидни основи. Трябва приоритетно да се създадат механизми за улесняване на достъпа на лицата до правосъдие, за да могат да упражняват правата си навсякъде в Съюза. Що се отнася до договорните и търговските въпроси, това ще позволи да се предоставят на икономическите оператори необходимите инструменти, за да се възползват пълноценно от възможностите на вътрешния пазар. Трябва също да се подобри сътрудничеството между работещите в областта на правосъдието и да се мобилизират средства за премахване на пречките пред признаването на правните актове в други държави-членки.

Закрила на гражданите — Европа, която закриля

Трябва да се разработи стратегия за вътрешна сигурност, за да се подобри допълнително сигурността в Съюза и да се защитят по този начин животът и неприкосновеността на европейските граждани. Тази стратегия за действие предполага засилване на сътрудничеството по полицейски и наказателноправни въпроси, както и по-добре защитен достъп до европейската територия. По-специално, трябва да се предприемат по-решителни и по- координирани действия в борбата с организираната престъпност и борбата с тероризма.

Насърчаване на по-интегрирано общество за гражданите — солидарна Европа

През идните години важен приоритет ще бъде консолидирането и истинското осъществяване в сферата на миграцията и убежището на политика, която гарантира солидарност между държавите-членки и партньорство с трети държави. Трябва да бъде предоставен ясен и общ статут на законните имигранти. Необходимо е да бъдат развити по-силни връзки между имиграцията и нуждите на европейския пазар на труда, както и целенасочени политики на интеграция и образование. Трябва да бъде подобрено ефективното използване на наличните инструменти за справяне с неправомерната имиграция. Освен това е необходимо Съюзът да предприеме действия за създаването на обща система за предоставяне на убежище и да потвърди разделянето на отговорностите и солидарността между държавите-членки в тази област.