Tag Archives: Процедурен правилник

Стратегическа централизация на Комисията

Новият Процедурен правилник на Европейската комисия е обнародван в Официален вестник. Основната институционална иновация е утвърждаването на политическите насоки като единен стратегически документ за всички политики на Комисията. Политическите насоки се определят еднолично от председателя на Комисията (чл. 3). Вече няма да има многогодишни стратегически цели и годишна стратегия за политиката, които се приемаха общо от Комисията. Комисията ще приема само годишна работна програма и проект за бюджет.

Както посочих по-рано, когато г-н Барозо първоначално предложи своите политически насоки на Европейския парламент, навлизаме в нова фаза на институционалните отношенияВ ЕС. Г-н Барозо не само ще се опитва да се придържа към политическите насоки, но сега има формална възможност да ги наложи в много по-голяма степен в колежа на комисарите.

Не съм сигурен относно ползите от тази стратегическа централизация. Насоките в новия си вид могат да се окажат добър инструмент за политическа координация. Притеснявам се обаче за качеството на дебата при вземането на решения от Комисията.

Нов Процедурен правилник на Съвета

Новият Процедурен правилник на Съвета е обнародван в Официален вестник. Важен принцип е, че Съветът заседава в открито заседание, когато обсъжда и гласува проекти на законодателни актове.

Първи решения по Договора от Лисабон

Европейският съвет е приел две решения, които се основават на новите институционални разпоредби на Договора от Лисабон, който влезе в сила вчера.

Първото решение предвижда, че председателството на Съвета, с изключение на състава по външни работи, се изпълнява от предварително определени групи от три държави-членки за срок от 18 месеца. Всеки член на групата изпълнява последователно, за срок от шест месеца, председателството на всички състави на Съвета, с изключение на състава по външни работи. Останалите членове на групата подпомагат председателството във всички негови задължения въз основа на обща програма.

С второто решение се приема Процедурен правилник на Европейския съвет.