Tag Archives: пътнически автомобили

Обнародвани са актове от пакета „Климат – енергетика”

Няколко законодателни акта от пакета «Климат – енергетика» са обнародвани днес в Официален вестник. Иска ми се да обърна по-специално внимание на два акта:

1. Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства. Производителите на леки пътнически автомобили се задължават да гарантират, че средните специфични емисии за всички нови леки автомобили, регистрирани в Общността, за които те са отговорни, не превишават средната стойност на целите за емисиите за тези леки автомобили. Това изискване ще се въведе постепенно в периода между 2012 и 2015 г.

2. Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО. Определят се задължителни национални цели, съвместими с 20-процентен дял на енергията от възобновяеми източници, както и с 10-процентен дял на енергията от възобновяеми източници в транспорта за потреблението на енергия в Общността до 2020 г