Tag Archives: регламент

Комисията печели спора относно заплатите със Съвета

Това може да не е гореща новина, но поставя някои въпроси. Съдът на ЕС е отменил частично регламента на Съвета (EC, ЕВРАТОМ) № 1296/2009 за адаптиране, на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица на Европейския съюз.

През ноември 2009 г. Комисията предлага увеличение на заплатите с 3,7%. На 23 декември 2009 г. Съветът решава в оспорвания регламент да промени предложението на Комисията, за да се вземе предвид настъпилата икономическа и финансова криза. Съветът установява нови нива на заплатите въз основа на увеличение от 1.85%.

Комисията иска от Съда на ЕС отмяната на разпоредбите на регламента, устаниовяващи тези нива. Според Комисията Правилникът за длъжностните лица на ЕС установява автоматичен метод за адаптиране на заплатите, който не оставя пространство за преценка на Съвета.

Съдът на ЕС заключава, че Съветът наистина няма право на преценка относно адаптиране на заплатите в размери, различни от предложението на Комисията въз основа на критериите, посочени в чл. 3 на Приложение XI на Правилника за длъжностните лица на ЕС, с изключение на процедурата, предвидена в чл. 10 от същото приложение.

Съдът на ЕС е постановил с оглед на това да не се създава празнота в правото действието на отменените разпоредби да се запази до влизането в сила на нов регламент, приет от Съвета.

Ето ги въпросите:

Какво си е мислела правната служба на Съвета? Обяснили ли са на членовете на Съвета, че ще извършат очевидно нарушение на правото на ЕС? Ако да- дали Съветът е приел регламента, за да отбележи политическа точка срещу Комисията?

 

 

Ново законодателство на ЕС за инвестиционния процес

Два нови законодателни акта относно инвестиционния процес са обнародвани в Официален вестник. Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг въвежда общ регулаторен подход за повишаване на добросъвестността, прозрачността, отговорността, доброто управление и надеждността на дейностите по определяне на кредитен рейтинг. Директива 2009/65/ЕО се прилага за предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), установени на територията на Европейския съюз.

И двата акта са доста подробни.

 

Общи правила на ЕС за износ

Новият Регламент (ЕО) № 1061/2009 относно установяването на общи правила за износ е обнародван в Официален Вестник.

Принципът, посочен в регламента е, че износът от Европейския съюз за трети държави е свободен, с изключение на ограниченията, предвидени в този регламент.

 

Нов регламент за фуражите

Новият Регламент (ЕО) № 767/2009 относно пускането на пазара и употребата на фуражи е обнародван в Официален вестник. Това означава, че производството, дистрибуцията и използването на фуражи вече се регулират от един регламент.

Предложение за нов регламент за доставките на природен газ

Европейската комисия прие предложение за нов регламент, който да подобри сигурността на доставките на природен газ в рамките на вътрешния газов пазар.

Предложеният регламент за сигурността на доставките на газ трябва да осигури общ показател, даващ определение за сериозно смущение на доставките на природен газ. Такова смущение е известно като N-1, т.е. преустановяване на работата на съществен елемент от инфраструктурата за доставка на природен газ (напр. газопровод или производствен обект) или равностойно събитие. В регламента ще се изисква от всички държави-членки да имат компетентен орган, който да отговаря за мониторинга на тенденциите при доставките на природен газ, да оценява рисковете за доставките и да изготвя планове за превантивни действия и аварийни планове.

Нов регламент за фуражите

Съветът на ЕС прие нов регламент за фуражите, който трябва да опрости и модернизира процедурите за етикетиране и маркетинг на фуражи за хранене на животни и храна за домашни животни.

Основните промени са:

  • Отговорността на операторите във фуражния бизнес се разширява и по отношение на тези, търгуващи с храна за домашни животни;
  • Нов списък на веществата, забранени за употреба във фуражи,
  • „Био-протеините” вече следва да отговарят на общите правила за фуражни съставки;
  • Отворено деклариране на съставките в смесените фуражи, което да позволи баланс на информацията за клиентите и възможност за иновации;
  • Създаване на ръководство за правилно етикетиране на фуражи, както и отделно ръководство за етикетиране на храни за домашни животни, по инициатива на производителите и ползвателите на фуражи. Ръководствата ще се одобряват от Европейската комисия (ко-регулация).
  • Съставяне на Каталог на Общността на фуражните съставки чрез ко-регулация.

Кодифициран регламент относно общите правила за внос

Новият кодифициран Регламент (ЕО) № 260/2009 относно общите правила за внос беше обнародван в Официален вестник. Регламентът представлява кодификация на досегашния Регламент (ЕО) № 3285/94, като внася единствено формални изменения, необходими за самото кодифициране..