Tag Archives: трафик на наркотици

Второ изменение на Споразумението от Котону

Подписано е второто изменение на Споразумението от Котону с държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ). Споразумението от Котону представлява основата на специалните отношения между ЕС и държавите от АКТБ. То цели намаляване и евентуално премахване на бедността, както и устойчиво развитие и постепенна интеграция на държавите от АКТБ в световната икономика.

Промените включват засилени разпоредби срещу разпространението на лекострелково оръжие и леко въоръжение, както и срещу организираната престъпност и трафика на хора, наркотични вещества и оръжия. Предвидени са нови процедури за подпомагане на държавите от АКТБ за адаптиране към глобалното затопляне и за интегриране на промените в климата в стратегиите за развитие, както и подобрена подкрепа за сектора рибарство и аквакултури и борба срещу ХИВ/СПИН.

За критична оценка виж доклада на CONCORD Cotonou Working Group.

Особеностите на българската организирана престъпност

Публикувани са два нови доклада за организираната престъпност – един доклад за световната търговия с хероин от Службата на ООН за наркотиците и престъпленията (UNODC) и доклад за организираната престъпност в Европа от Европол.

Докладите съобщават за съществено участие на български организирани престъпни групи в трафика на хероин, кокаин, синтетични наркотици, измами с кредитни карти и подправка на евро.

Намирам за интересна обаче оценката на Европол за стратегиите на българските организирани престъпни групи. Обикновено експертите очакват организираната престъпност да използва насилие и заплахи спрямо местните общности, както и да въздейства на правораздавателните органи и наказателния процес чрез корупционно влияние.

Българската организирана престъпност обаче е по-особена – тя „се фокусира върху избягване на вниманието на правораздавателните органи”. Но, може би, българската организирана престъпност просто няма нужда да се занимава с правораздавателната система.