Tag Archives: търговия

Предложения относно късите продажби, суапите за кредитно неизпълнение и дериватите

Европейската комисия е направила нови предложения за регулация на късите продажби и суапите за кредитно неизпълнение (СКН), и търговията с деривати. Основните моменти:

Къси продажби:

 • Мерки за увеличаване на прозрачността – инвеститорите ще трябва да оповестяват значителните си нетни къси позиции в акции пред регулаторния орган при достигането на определен праг (0,2 % от емитирания акционерен капитал) и пред участниците на пазара — при достигането на по-висок праг (0,5 %);
 • На националните регулаторни органи се предоставят ясни правомощия в извънредни случаи временно да ограничават или да забраняват късите продажби на всеки финансов инструмент ;
 • Ако цената на даден финансов инструмент спадне значително в рамките на един ден, националните регулаторни органи ще имат правомощието да ограничат късите продажби на този инструмент до края на следващия ден за търговия;
 • Въвеждат се изисквания за участие в непокрити къси продажби;
 • Мерките, приети от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) в съответствие с правомощията му за намеса на пазара ще имат преимущество пред мерките, предприети от национален орган.

СКН:

 • По-голяма прозрачност, така че лицата със значими непокрити СКН позиции по отношение на държавни дългове ще информират регулаторите за тези позиции. Това ще позволи на регулаторите да установят кога подобни позиции създават системни рискове или се използват за злоупотреба;
 • Правомощия за регулаторите да получават информация в отделни случаи относно транзакции на СКН;
 • Правомощия за интервенция в изключителни случаи за компетентните органи да забранят или ограничат използването на СКН. Подобни мерки ще имат временен характер и ще се съгласуват с ЕОЦКП.

Търговия с деривати:

 • Търговията с извънборсови деривати в ЕС ще се съобщава на централни центрове за данни, известни като депозитари;
 • Клирингът на стандартизираните (т.е. покриващи определени предварителни изисквания) извънборсови деривати ще се осъществява от клирингови къщи-централни контрагенти;
 • Участниците на пазара трябва да гарантират, че измерват, наблюдават и ограничават риска от човешка грешка, например чрез използването на електронни средства за потвърждаването на условията на договорите за извънборсови деривати.