Tag Archives: финансова регулация

Предложения на Европейския парламент за финансовата регулация и земеделието

Европейският парламент очертава политическите си предпочитания по два важни въпроса – финансовата регулация и Общата селскостопанска политика (ОСП).

По отношение на финансовата регулация ЕП иска засилване на правомощията на европейските агенции за надзор – Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално и пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари. Парламентът иска европейските агенции за надзор да могат вземат преки решения по отношение на дейността на дадена финансова институция (като банка например), в случай, че националният надзорен орган не е успял да промени някои от нейните практики, считани за рискови. Според ЕП те трябва също така да имат правомощия да уреждат спорове между националните надзорни органи.

По отношение на Общата селскостопанска политика Европейският парламент казва, че финансирането трябва „поне да се запази през следващия финансов период” (2013-2020). Евродепутатите призовават за по-обективни критерии за предоставяне на директни плащания както за да се намалят различията между държавите членки с оглед на неподходящата основа за плащане на хектар, така и да се отчетат регионалните разлики. Според Парламента правилата за географска идентификация на произхода трябва да се засилят и прилагат по-всеобхватно. ЕП предлага подобряване на пазарната позиция на производителите във веригата на доставките на храни спрямо търговците на дребно и другите участници, както и подобряване на прозрачността. Тази позиция на Парламента е в унисон с позицията на някои държави членки, които се противопоставят на по-радикална реформа на ОСП. Европейската комисия и други държави членки обаче смятат, че финансирането на ОСП трябва да бъде намалено, а средствата да се използват другаде за подобряване на общата конкуретноспособност на ЕС.

Призив от евродепутатите за експертна помощ във финансовата регулация

Това е едновременно необикновено и необичайно. Група членове на Европейския парламент се оплакват от натиска, оказван им от финансовия и банковия сектор, за да повлияе на законодателството, което го регулира (hat tip: Hajo Friedrich). Евродепутатите призовават неправителствените организации, академични изследователи, мозъчни тръстове и т.н. да се организират и създадат една или повече НПО, способни да развият подобна експертиза в областта на финансовите пазари.

Декларацията заявява още:

“В САЩ връзките между Goldman Sachs и правителството са известни. Но в Европа тази близост определено не е по-малка.”

Въпреки че е донякъде само-омаловажаващ, този призив трябва да се приеме сериозно. Финансовият сектор е твърде важен, за да се управлява от едностранчиво екпертно знание.

Инициативи на Европейската комисия за финансова регулация

Комисията дава началото на група инициативи за регулиране на финансовите пазари.

Комисията предлага по-централизирана система за контрол на агенциите за кредитен рейтинг на ниво Европейски съюз. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) ще бъде натоварен с изключителната компетентност за контрол на агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани на ниво Европейски съюз. ЕОЦКП ще има правото да изисква информация, да започва разследвания и да извършва проверки на място.

Комисията също така започва обществено обсъждане по Зелената книга за подобряване на корпоративното управление на финансовите институции. Зелената книга очертава възможни начини за решаване на следните въпроси:

 • Как да се подобри функционирането и състава на бордовете на директорите на финансовите институции, за да се подобри техния контрол върху мениджмънта на високо ниво;
 • Как да се установи култура на риска на всички нива във финансовите институции така, че да се гарантира, че се вземат предвид дългосрочните интереси на бизнеса;
 • Как да се подобри участието на акционерите, финансовия надзор и външните одитори в корпоративното управление;
 • Как да се променят политиките за възнаграждаване така, че да се обезкуражи прекомерното поемане на риск.

В своето Съобщение за финансовите услуги 2010-2011 Комисията очертава оставащите предложения за финансова реформа, които трябва да се приложат за да се изпълнят ангажиментите на ЕС пред Г-20:

 • Предложения за подобряване на пазарите на деривативни инструменти;
 • Мерки за късите продажби и суапове за осигуряване срещу кредитен риск (credit default swaps);
 • Подобряване на Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID);
 • Изменения в директивата относно схемите за гарантиране на депозити и директивата за схемите за компенсиране на инвеститорите;
 • Законодателни предложения за комбинираните инвестиционни продукти за потребители;
 • Изменения на директивата за манипулиране на пазара;
 • Изменения на директивата за изискванията към капитала (CRD IV) – за подобряване на качеството и количеството на капитала на банките, въвеждане на капиталови буфери и гарантиране на натрупването на капитал в по-добри времена;
 • План за действие за управлението на кризи, водещ до законодателни предложения за предотвратяването на фалит на банки и справянето с проблемни ситуации.