Tag Archives: финансов надзор

Насоки на Европейския съвет за срещата на Г-20

Неформалният Европейски съвет на 17 септември 2009 г. приключи с този документ, наречен Agreed Language for the Pittsburgh G-20 Summit.

Някои основни послания:

  • Необходимо е да се определят и изпълнят по координиран начин стратегии за изход [от схемите за подпомагане на икономиките] веднага след възстановяването [им];
  • Важно е да се засили глобалното макроикономическо сътрудничество (…) основано на централната роля на МВФ;
  • Г-20 трябва да приеме глобално координирана система за макро-пруденциален надзор, основана на тясно сътрудничество между МВФ, Съвета за финансова стабилност и надзорните органи, при ефективен обмен на информация;
  • Всички държави от Г-20 следва да възприемат капиталовата рамка на Базел II;
  • Г-20 следва да определи обвързващи правила за финансовите институции за променливите възнаграждения [на ръководните служители], които правила да бъдат подкрепени от санкции на национално равнище;
  • Международният пазар на въглеродни емисии трябва да бъде разширен и реформиран чрез установяването и свързването на системи за търговия;
  • Г-20 трябва да разпознае необходимостта от бърз старт на международната подкрепа за отговор на спешните нужди от финансиране [във връзка с измененията в климата] в развиващите се и особено в най-малко развитите държави.

Полезно помагало за реформата на финансовия надзор в ЕС и САЩ

Графично помагало на Financial Times обяснява съществуващата финансова регулация в ЕС, Великобритания и САЩ, както и предложените промени на тази регулация.

Великобритания все още е член на Европейския съюз. Въпреки това Великобритания не е част от еврозоната, а Лондон е най-големият финансов център в Европа. Това обяснява отделното разглеждане на финансовата регулация там.

Заключения на Европейския съвет – юни 2009 г.

Заключенията на Европейския съвет от юни 2009 г. съдържат няколко важни въпроса.

Договор от Лисабон

Към заключенията са приложени решение и декларация относно въпросите на ирландското правителство около ратификацията на Договора от Лисабон. Според заключенията решението на Европейския съвет е правнообвързващо, не изисква нова ратификация на Договора от Лисабон и ще бъде приложено като протокол към учредителните договори при ратификацията на следващото разширяване на ЕС.

Председател на Европейската комисия

Държавните и правителствени ръководители определиха Жозе Мануел Барозо като кандидат, който възнамеряват да предложат за председател на ЕК.

Икономически и финансови въпроси

Одобрява се предложението за създаване на Европейски съвет за системния риск, който да наблюдава и оценява потенциалните заплахи за финансовата стабилност. Европейският съвет препоръчва и създаването на Европейска система на органите за финансов надзор, състояща се от три нови европейски надзорни органи.

Промени в климата и устойчиво развитие

Според Европейския съвет всички страни, освен най-слабо развитите, трябва да допринесат за финансирането на борбата срещу измененията на климата в развиващите се страни,на основата на общи, всеобхватни и конкретни правила за този принос.

Обществено обсъждане на предложението на ЕК за Европейски финансов надзор

Европейската комисия прие Съобщение относно финансовия надзор в Европа и покани всички заинтересовани страни да представят становищата си до 15 юли.

Пакетът предложения в Съобщението включва два основни елемента:

– Създаване на Европейски съвет за ситемен риск, който да наблюдава и оценява рисковете за стабилността на финансовата система като цяло (макро-пруденциален надзор);

– Създаване на Европейска система на финансовите надзорни органи за надзор на отделните финансови институции (микро-пруденциален надзор), състояща се от мрежа от национални надзорни органи, работеща в тандем с нови европейски надзорни органи, създадени чрез трансформацията на съществуващи комитети за банковия, застрахователния, пенсионно-осигурителния сектор и сектора за ценни книжа.

Съобщението на ЕК следва пряко препоръките на доклада de Larosière.

Г-20 постигна съгласие за нова финансова регулация

Срещата на върха на Г -20 в Лондон доста изненадващо успя да произведе реални резултати.
Те включват:

• Допълнителни 1,1 трилиона долара за програма за възстановяване на кредитирането, икономическия растеж и заетостта в световната икономика;
• Призив за укрепване на финансовата регулация и надзор;
• Учредяването на Борд за финансова стабилност на мястото на Форума за финансова стабилност (ФСФ), с увеличени правомощия, който ще включва представители на държавите от Г 20, членовете на ФСФ, Испания и Европейската комисия;
• Предприемане на действия срещу отказващите да сътрудничат юрисдикции и данъчни оазиси;
• Регулаторен надзор и регистрация по отношение на всички системно важни финансови институции, инструменти и пазари, включително системно важните хедж фондове и агенции за кредитен рейтинг.

Този списък е впечатляващ. Остава да се види какво от него ще бъде изпълнено.