Monthly Archives: декември 2010

Припомняне за унгарското правителство

Чрез кампанията на Bloggingportal.eu научих за противоречивия нов медиен закон в Унгария, който въвежда механизми, улесняващи цензурата. Много може да се каже за съответствието на този закон с ЕКЗПЧ и основните принципи на Европейския съюз. Но бих искал да възприема друг подход. Вместо да представям правен анализ ще си позволя да напомня на унгарското правителство едно стихотворение, което те би трябвало да знаят по-добре. Стихотворението е написано от унгарския поет и революционер Шандор Петьофи през 1847 г., 2 години преди смъртта му (българският превод е на Радой Ралин).

Szabadság, Szerelem!

E kettő kell nekem

Szerelmemért föláldozom

Az életet,

Szabadságért föláldozom

Szerelmemet.

Свободата, любовта

са ми всичко на света.

Любовта ми е с цената

на смъртта.

Бих отдал за свободата

любовта.

Весели празници!

Скъпи приятели,

Моля, приемете моите най-топли поздрави и най-добри пожелания по повод на настъпващите празници! Благодаря ви за подкрепата и за интересните дискусии! 2010 г. беше наистина интересна година, а следващата е точно зад ъгъла, така че нека празнуваме!

Наздраве,

Вихър

 

 

Портата на Шенген остава заключена за България и Румъния

Франция и Германия официално са обявили, че ще блокират присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство, съобщава Euractiv. Основните недостатъци в двете държави, които те посочват, са липсата на задоволителна юридическа и административна среда в областта на сигурността и правосъдието, продължаваща корупция на различни нива и тревожно ниво на организираната престъпност.

Това писмо не е изненада за този блогър. Многократно съм посочвал, че и България, и Румъния са изправени пред значителни предизвикателства, свързани с реформата на съдебната власт и борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Два въпроса обаче остават.

Първият въпрос е дали България и Румъния са били годни да станат държави членки на ЕС през 2007 г. Европейската комисия вярваше в това, както и Франция, и Германия. Това обаче води до логичното заключение, че двете държави са претърпели влошаване на нивото на законност след присъединяването.

Вторият въпрос е дали изобщо България и Румъния, в някакъв момент, могат да се присъединят към шенгенското пространство. Това не е абсурден въпрос, защото ако отделни държави членки затвърдят своето право на индивидуална преценка на качеството на съдебните системи на кандидатите, може да се окаже, че България и Румъния се оценяват по недостижими стандарти, които надминават сегашното ниво на законност на шенгенското пространство. Отново, това е логически изведена възможност.

Франция и Германия би следвало да разберат, че отговорът на двата въпроса ще има последици за нивото на солидарност и сближаване в Европейския съюз

 

 

Беларус: белият слон в стаята

Брюксел, имаме бял слон в стаята. Това е Беларус, разбира се. Мястото, където пребиват канидати за президент (вижте видео от побоя върху кандидата за президент Некляев). Мястото, където един човек държи властта цели 16 години.

Вчера имаше президентски избори в Беларус. Те завършиха с протести и полицейско насилие, точно както бихте очаквали от държава, която е на дъното на индекса за демокрация на the Economist Intelligence Unit за 2010 г. Целият мизансцен беше налице – знамена, песни и полиция, която биеше и арестуваше протестиращите. Това е място, където убиват и журналисти, все пак.

Бях косвен свидетел и на протеста, и на полицейското насилие, и на реакциите на съответните представители на ЕС. Трима политици се изказаха в тази последователност: Вилфред Мартенс, Карл Билд и Йержи Бузек (изявлението на г-н Бузек изрично призова Лукашенко да спре насилието). Не се чу нито дума от Върховния представител Катрин Аштън или от представител на Комисията.

Има обаче известно неудобство. Оказва се, че Беларус стои на прага на ЕС. Технически ЕС е посветен на демокрацията и законността. Демокрацията и законността очевидно не изобилстват в Беларус. Тъй че какво правим по въпроса?

Честно казано, не много. Има нещо, наречено диалог на високо равнище ЕС-Беларус. Наблюдателите на ОССР също вършат нещо и казват, че вероятно избирателният процес се е подобрил донякъде през 2010 г., един вид.

Това е притеснително. Беларус е европейска държава и потенциална държава членка на ЕС (колкото и далечно да изглежда това в момента). Европейският съюз вече регистрира относителна загуба на лидерство в насърчаването на човешките права, демокрацията и законността. Случаят с Беларус е проблемен и е доста очевидно, че Лукашенко няма намерение да разхлаби хватката си върху властта. Дори без да се отчитат всички геополитически съображения, ЕС може само да спечели от свободна и демократична Беларус (и обратното). Ето защо ЕС трябва да увеличи натиска си върху политическия режим или поне да го осъди подобаващо.

UPDATE: Говорителят на Върховния представител, Катрин Аштън, сега прави изявление.

Политически компромис за новия режим на комитология

Това е много специален ден. Европейският парламент потвърди споразумението със Съвета за новия регламент относно изпълнителните правомощия на Комисията. Новият регламент ще влезе в сила от 1ви март и автоматично ще замени съществуващата система.

Както и преди, предвиденият в регламента механизъм за контрол е основан на „комитологията“, т.е. комитети, съставени от представители на държавите-членки, на които Комисията представя проекти на мерки за изпълнение, но противно на сега съществуващата система, Съветът няма право на намеса като апелативен орган. В някои отделни случаи е възможно да се наложи участието на „апелативен комитет“, но това е просто един „обикновен“ комитет, председателстван от Комисията, независимо от по-високото равнище на представителство. Това дава възможност за преразглеждане на проектомерките или за тяхната промяна при необходимост.

Регламентът предвижда мерките за изпълнение в области като търговската защита да бъдат включени в нормалния режим. Досега тези мерки бяха предмет на специални процедури, при които често Съветът имаше последната дума.

Новата процедура предоставя също така повече гъвкавост на Комисията и по-голяма политическа отговорност. При липса на квалифицирано мнозинство против или в полза на проект на акт за изпълнение на Комисията, тя ще има право на избор между приемането на акта или неговото преразглеждане.

В момента пиша статия за новия правен режим на процедурите по комитология, която ще бъде достъпна в този блог някъде през февруари 2011 г.

Обнародван е законодателният пакет на ЕС за финансова регулация и надзор

Целият законодателен пакет за финансова регулация и надзор на финансовите пазари е обнародван в Официален вестник. Съдържанието на пакета:

1. Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск

Регламент 1092/2010 създава Европейска система за финансов надзор (ЕСФН), обединяваща участниците, упражняващи финансов надзор на национално равнище и на равнището на ЕС, които да действат като мрежа. Създава се Европейски съвет за системен риск (ЕССР) като нов, независим орган за всички финансови сектори и гаранционни схеми. ЕССР отговаря за упражняването на пруденциалния надзор на макроравнище в Съюза и няма юридическа правосубектност. ЕССР е част от ЕСФН, чиято цел е да осигури надзора върху финансовата система на Съюза. ЕСФН се състои от:

 • а) ЕССР;
 • б) Европейския банков орган;
 • в) Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване;
 • г) Европейския орган за ценни книжа и пазари;
 • д) Съвместния комитет на европейските надзорни;
 • е) компетентните или надзорните органи в държавите-членки.

2. Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски банков орган

Регламент 1093/2010 създава Европейски банков орган (ЕБО). ЕБО има доста широки правомощия, включително предотвратяване на регулаторния арбитраж, гарантиране наличието на равнопоставеност, засилване на международната надзорна координация в полза на икономиката като цяло, насърчаване на сближаването на надзорните практики и предоставянето на съвети на институциите на ЕС в областта на регулирането и надзора на банковата дейност, плащанията и електронните пари, както и по свързани с това въпроси в областта на корпоративното управление, одита и финансовото отчитане. ЕБО също така може временно да забрани или ограничи определени финансови дейности, които представляват заплаха за правилното функциониране и за целостта на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система на ЕС.

3. Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Регламент 1094/2010 създава Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО). ЕОЗППО има същите правомощия като ЕБО, но в областта на дейност на застрахователните и презастрахователните предприятия, финансовите конгломерати, институциите за професионално пенсионно осигуряване и застрахователните посредници.

4. Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари

Регламент 1095/2010 създава Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). ЕОЦКП има същите правомощия като ЕБО, но в областта на на участниците на финансовите пазари, включително по въпроси на корпоративното управление, одита и финансовата отчетност, предложенията за поглъщане, клиринга, сетълмента и деривативите.

5. Директива 2010/78/ЕС

Директива 2010/78/ЕС промени засягат определянето на обхвата на някои правомощия на европейските надзорни органи (ЕНО), включването на определени правомощия, установени в правните актове на ЕС, както и изменения с цел осигуряване на гладкото и ефективно функциониране на ЕНО в рамките на ЕСФН.

6. Регламент (ЕС) № 1096/2010 за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск

Регламент 1096/2010 включва разпоредби относно участието на ЕЦБ в дейността на ЕСРБ, включително оказването на административна и подкрепа предоставяне на статистическа информация.

 

 

Митници: нова електронна декларация с данни за сигурността от 2011 г.

От 1 януари 2011 г. всички търговци са задължени да представят електронна декларация с данни за сигурността на товара преди стоките да бъдат внесени в ЕС или изнесени от ЕС. FВидовете данни за сигурност варират с оглед на вида транспорт и надеждността на търговците (виж Приложение 30 а на Регламент (ЕИО) 2454/93). Информацията може да включва описание на стоките, информация за товародателя или износителя, маршрута на превоза и всички потенциални опасности, свързани с превоза. Срокът за предварително предоставяне на данните варира – от 24 часа предварително за морски превози до 1 час при автомобилни превози или дори по-малко при някои видове въздушни превози.

Развитие на боеспособността на ЕС, НАТО и затлъстяването

Съветът е приел заключенията си относно развитието на обща европейска боеспособност. Заключенията сочат мерки като обмен на информация относно намаляване на бюджетите за отбрана, възможности за споделяне и общо използване на военните ресурси (като споразумението за сътрудничество между Великобритания и Франция) , развиване на гражданско-военни синергии в развиването на боеспособността, и развиване на сътрудничеството с НАТО по подобряването на боеспособността.

НАТО е донякъде подозрителна към развитието на собствена боеспособност на ЕС, доколкото така може да се отклони важна военна инфраструктура от Алианса. ЕС пък не е убеден в най-важната операция на НАТО в момента в Афганистан. От друга страна експертите казват, че двето организации могат да синхронизират своите процеси за планиране, да гарантират комуникацията и да предотвратят всякакво съперничество.

Има обаче една не толкова очевидна заплаха за боеспособността и на ЕС, и на НАТО, която на пръв поглед е анекдотична. ОИСР посочва, че повече от половината пълнолетни в ЕС са с наднормено тегло. Както казва блогът Letters from Europe, това е военен проблем, защото твърде много европейци, точно както и в САЩ, са твърде пълни, за да се бият.

Оттук идеята – не могат ли ЕС и НАТО да работят по програма за намаляване на затлъстяването като първа стъпка за подобряване на общата боеспособност?

 

 

Накъде с новите стрес тестове за европейските банки?

Европейската комисия призовава за нови стрес тестове за европейските банки. Причината? Изглежда, че предишните тестове през лятото не са успели да забележат огромните проблеми на ирландските банкови институции.

Оли Рен е казал, че банковият срив в Ирландия е единичен случай, който няма да се повтори никъде в Европа. Е, не съм съгласен.

През юли отбелязах, че стрес тестовете трябва да включват най-лошите сценарии, което значи най-лошите сценарии. Най-лошите, а не най-добрите. И всички. Знаем, че стрес тестовете през лятото се провалиха. Сега ни карат да вярваме, че новите стрес тестове ще успеят. Това е малко вероятно.

Проблемът е анализиран много добре от Richard Field. Той твърди, че има само един начин да се възстанови доверието и да се издигне стена срещу разпространението на кризата. Правителствата трябва да обявят кои банки са ликвидни и кои не, и да предоставят данни за активите на банките, които подкрепят твърденията им.

 

 

Окончателен компромис по гражданската инициатива

Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент, Комисията и Съвета постигнаха съгласие по т.нар. „гражданска инициатива” (чл. 24 ДФЕС). Гражданската инициатива позволява на един милион европейски граждани да поискат от Комисията да предложи ново законодателство. Основните точки на компромиса:

 • прегледът за допустимост ще се прави при регистрацията;
 • регистрацията се извършва от комитет от поне седем члена от поне седем държави членки;
 • подписите трябва да идват от минимум една четвърт от държавите-членки;
 • Комисията ще помага на организаторите чрез предоставяне на наръчник и точка за контакт;
 • ако инициативата набере един милион подписа се извършват задължителни последващи действия, включително публично изслушване;
 • държавите членки определят как да се потвърди автентичността на подписите.