Monthly Archives: юли 2007

ЕК предприема стъпки срещу енергийни компании

ЕК започна разследване срещу френската „Газ дьо Франс“ (Gaz de France) и германската Е.Оn. (E.On AG) поради съмнения за картелно споразумение за ненавлизане в националните пазари на всяка от двете компании. По този начин, според ЕК, двете компании са нарушили свободната конкуренция и са задържали цените на природния газ изкуствено високи.

В същото време, ЕК е започнала производства срещу френската Електрисите дю Франс (EDF) и белгийската Електрабел (Electrabel) поради договорни практики, които включват дългосрочни клаузи за екслузивитет по отношение на промишлени потребители на електроенергия. По този начин двете компании са злоупотребили с надмощното си положение и са затруднили навлизането на пазара на нови участници в нарушение на чл. 82 ДЕО.

И в двата случая ЕК ще провери фактите, свързани с производствата. Няма определен срок за извършване на проверката. Процедурите са уредени в Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията и Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета.

Повод за размисъл

Съдът на ЕО е постановил в свое скорошно решение за пореден път някои важни принципи на приложението на правото не ЕО, които си заслужава да припомним тук.

Казусът е следният:

През 1985 г. италианската компания Lucchini е поискала, а през 1988 г. – получила държавна помощ при висящо производство за одобрение на помощта от ЕК. През 1990 г. ЕК обявява предоставената държавна помощ за несъвместима с общия пазар. Lucchini подава иск срещу италианската държава в гражданските съдилища на Италия. Материалноправната и процесуалноправната легитимация на ищеца се преценяват от италианския съд въз основа на италианския граждански кодекс, без изследване на съответните разпоредби на общностното право. През 1996 г. Lucchini получава държавната помощ заедно с дължимата лихва в изпълнение на съдебното решение на компетентния италиански съд. През същата година ЕК съобщава на компетентното ведомство – Министерството на промишлеността на Италия, че според нея е нарушен чл. 88 ДЕОВС.

В резултат на становището на ЕК Министерството на промишлеността отменя своя декрет за отпускане на държавната помощ и изисква от Lucchini връщане на сумата и лихвите. Lucchini обжалва пред съответния административен съд който постановява, че поради действието на влязлото в сила решение на компетентния граждански съд и силата на res judicata Министерството на промишлеността не може да отменя своя декрет (административен акт).

Министерството на промишлеността обжалва решението и въпросът е отнесен до СЕО. СЕО категорично постановява, че:
1. Е недопустимо да се преценява законосъобразността на актове на институциите на ЕО дори и чрез оспорване на актове на институциите на държавите-членки в изпълнение на актовете на институциите на ЕО;
2. Гражданските съдилища нямат правомощия да преценяват законосъобразността на отпусканата държавна помощ;
3. Тълкуването на действието на res judicata в посока преклудиране на правото на позоваване на основания или факти, които са могли да бъдат посочени в рамките на производството пред съответния съд, когато се отнасят до приложението на общностното право, е недопустимо.
4. В конкретния случай принципът на res judicata не следва да се прилага доколкото възпрепятства връщането на държавна помощ, която е обявена за несъвместима с общия пазар чрез влязло в сила решение на ЕК

Това решение на СЕО не е прецедент, но то е добра илюстрация за трайната съдебна практика на съда по отношение на актове на националните съдилища, които се отнасят до приложение на общностното право.

Започва междуправителствената конференция за реформиране на ЕС

На 23 юли 2007 г. започва работата на междуправителствената конференция (МПК) за реформиране на Европейския съюз. Мандатът на МПК от Европейския съвет може да бъде прочетен тук (Приложение I).

На практика съгласуваните текстове до голяма степен повтарят текста на Конституцията за Европа; но отпадат някои по-скоро символни разпоредби – за химна и знамето на ЕС, за наименованието „министър на външните работи“. Сега рискът е по-скоро в последващи спорове по детайлите на съгласуваните текстове, както и в желанието на някои държави все пак да подложат на референдум новия договор.

Евро 6 за товарни МПС?

ЕК е предложила нови ограничения на емисиите от нови тежкотоварни МПС, които да заместят досегашните стандарти Евро 4 и 5. Комисията е предвидила четири сценария за приемането на новия стандарт и очаква да отправи предложение по въпроса в края на 2007 г. или началото на 2008 г.

 Очаква се новите ограничения да добавят от 1000 до 6000 евро към цената на новите тежкотоварни МПС. ЕК иска да консултира мерките с всички заинтересовани страни преди да отправи формално предложение.

Разрешават генно модифицирани картофи

ЕК е обявила, че ще разреши използването на генно модифицирани картофи за промишлени нужди и фураж. Процедурата е уредена в Регламент 1829/2003/ЕО  и Директива  2001/18/ЕО и включва проверка за безопасност от Европейският орган за безопасност на храните. Предложението за включване на новия вид ГМО се представя от ЕК на комитет за регулиране в процедурите по комитология. Цялата процедура е обяснена подробно тук.

В конкретния случай производството е поискано от немската компания BASF през 2005 г. Разрешението ще важи за срок от 10 години.

Промени в директивата Solvency II

ЕК е предложила промени в директивата Solvency II, която регулира застрахователните компании. Новите предложения са свързани с оценката на риска. В оценката освен застрахователния риск вече ще се вклюват пазарен риск, кредитен риск и оперативен риск.

Застрахователите сами ще оценяват риска и платежоспособността си, а регулаторът ще фокусира вниманието си върху качествения анализ на риска. Застрахователните групи ще трябва да оценяват и т.нар. групов застрахователен риск (който обхваща всички застрахователни пазари на които работи групата).

Бъдещето на Европейския съюз

Договорът, с който да се реформира институционалната схема на ЕС и да се въведат поне част от постиженията на проекта за Конституция, е предмет на много спорове. Както вече знаем, срещата на върха в Брюксел постави началото на същинската работа по подготовката на междуправителствена конференция за приемане на текста на нов договор (който обаче няма да съдържа термина „Конституция“).

Безспорно бъдещият договор е от ключово значение за бъдещето на ЕС. Интересен анализ на позициите на някои държави членки и на възможния изход от преговорите са направили колеги от Bertelsmann Stiftung  и Center for Applied Policy Research. Той е особено важен като се има предвид факта, че някои държави-членки възнамеряват да използват референдуми за ратификацията на новия Договор (което може да доведе до блокиране на реформите).

Въвеждане на единни редуцирани ДДС ставки в ЕС?

Европейската комисия е предложила опростяване и рационализация на многообразието от редуцирани ставки на ДДС в държавите-членки. Идеята е да се намалят разходите на бизнеса, свързани с изпълнението на данъчни задължения по удържане и внасяне на данъка, както и да се постигне по-голяма прозрачност на облагането с ДДС.

Комисята предлага две групи редуцирани ставки:

1. За стоки от първа необходимост (храни и т.н.) – най-ниски ставки;

2. За стоки с преференциално третиране в областта на културата, образованието, градския транспорт, заетостта, опазването на околната среда.

Комисията очаква, че ще може да направи такова законодателно предложение в началото на 2009 г.

Предложението е особено интересно за България, където режимът по ДДС е единен и не позволява облагане с редуцирани ставки към момента, с изключение на настаняване, предоставено от хотелиер, когато е част от организирано пътуване (чл. 66, ал. 2 ЗДДС).

ЕК наложи рекордна глоба на Telefonica

Европейската комися наложи рекордна глоба от близо 152 млн. евро на испанския телекомуникационен оператор Telefonica заради сериозна злоупотреба с господстващо (надмощно) положение (чл. 82 ДЕО) на пазара на широколентов интернет достъп с услугата ADSL. Telefonica притежава наземната телефонна мрежа в Испания.

Решението не е прецедент, но потвърждава практиката на ЕК да санкционира намаляването или т.нар. ценова преса (squeeze) на ценовите разлики между цените за алтернативните оператори и цените за крайни потребители на услугата. Така на практика компанията си е осигурила неправомерно конкурентно предимство, като е приудила конкурентите си да работят на загуба. Мотивите на Комисията са изложени последователно тук.

Това решение на ЕК представлява интерес и за България, доколкото БТК АД вече беше санкционирана от Комисията за защита на конкуренцията през 2006 г. Но няма пречка и ЕК да наложи подобна санкция на БТК.

Либерализацията на енергийните пазари

От 1 юли 2007 г. всички потребители на енергийни доставки в рамките на ЕО. Директивите са две: за доставките на електрическа енергия и на природен газ.

Това означава, че всички потребители имат възможност да избират свободно своя доставчик, включително свободно да договарят цената на електроенергията или природния газ. Тази промяна е важна най-вече за индустриалните (небитови) потребители, доколкото при тях може да се получи ефективно спестяване на разходите. Във всеки случай потребителят ще заплаща и цената за пренос на досегашния си доставчик.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е издала насоки за потребителите и приложения към тях. В насоките не се казва нищо за доставките на природен газ.