Monthly Archives: октомври 2007

Утре влиза в сила MiFID

На 1 ноември 2007 г. влиза в сила европейската Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансовите инструменти 2004/39/ЕО (още известна като MiFID). Директивата е крайъгълен камък на Плана за действие за финансови услуги и заменя сегашната Директива за инвестиционните услуги. Целта е да се създаде единен регулиран пазар на финансови инструменти в ЕС.

Основните промени са относно:

Единен паспорт

Когато инвестиционната фирма е одобрена от един регулатор в държава-членка, тя може да действа на територията на целия Европейски съюз, като остава по надзора на националния си регулатор.

Приложимо право

Целта на MiFID е да установи цялостен и хармонизиран регулаторен режим за всички транзакции на територията на ЕС. Директивата увеличава списъка на финансови инструменти, които подлежат на регулация, като целта е да се постигне еднаква регулация на различните видове финансови инструменти. Предвидени са минимални стандарти за допускане до пазара на нови финансови инструменти.

Директивата премахва правилото от 1993 г. за приложимото право. Сега компания, която предлага такива услуги в други държави-членки, може да използва правния режим в държавата, където се намира нейното седалище.

Предвидени са минимални изисквания към националните регулатори, както и процедури за сътрудничество между регулаторите при разследване на нарушения.

Защита на инвеститорите

MiFID осигурява по-високо ниво на защита на инвеститорите чрез:
• Изисквания за лицензиране на широк кръг услуги и дейности, свързани с търговията на финансови инструменти;
• Изискване за постигане на най-добрите условия за клиента при изпълнение на поръчки;
• Нови правила за работа с поръчки на клиенти;
• Изисквания относно недопускане на конфликт на интереси;
• Задължение за прозрачност и изисквания към информацията, която следва да се предостави на клиента.

Мерки по изпълнението

Самата MiFID е мярка от т.нар. „първо ниво“, приета чрез процеса Ламфалуси; в нея се съдържат основните задължения на държавите-членки. Подробните изпълнителни мерки се съдържат в нормативни актове на Европейската комисия – изпълнителен регламент и директива. Нормативните актове от „второ ниво“ също влизат в сила от 1 ноември 2007 г.

Влияние върху пазарите

Поради своята сложност и всеобхватност се очаква MiFID да доведе първоначално до по-високи разходи и дори неизпълнение. Добър графичен анализ за въздействието на директивата във вестник Капитал можете да намерите тук.

Допълнителна полезна информация се съдържа в отговорите на ЕК на въпроси относно приложението на директивите, които се намират тук.

Съветът прие регламент за лекарствени продукти за съвременно лечение

Съветът на ЕС прие Регламент за т.нар. лекарствени продукти за съвременно лечение с всички поправки, предложени от Европейския парламент.

Целта на регламента е да създаде единна правна рамка за трите съвременни терапии (генна терапия, соматична клетъчна терапия и тъканно инженерство), които поради бързия напредък на клетъчните и молекулярните биотехнологии се развиват непрекъснато.

В момента в ЕС не се издават специални разрешения за продукти на клетъчна и генна терапия, вместо това тези лекарства се третират като всички други. А за тъканното инжинерство няма общностно законодателство.

Регламентът съдържа специфични правила за разрешаването, контрола и наблюдението на лекарствени продукти за съвременно лечение.

Въвежда се централизирана система за регистрация. Всички лекарствени продукти за съвременно лечение ще се одобряват на общностно ниво от Европейската агенция по лекарствата (ЕАЛ). Създава се Комитет за съвременни терапии в ЕАЛ, който ще подпомага дейността на агенцията в оценката на нови лекарствени продукти за съвременно лечение.

От производителите на подобни продукти и болниците, които ги използват, ще се изисква да поддържат информационни системи за проследяването им от производството до пациента.

Решение на ЕК относно Националния план за разпределение на квоти за емисии

Европейската комисия прие решенията относно предложения от България национален план за разпределение на квоти за емисии от въглероден диоксид (CO2) за 2007 г. и периода 2008 – 2012 г. от Схемата за търговия с емисии на ЕС (ЕСТЕ).

Одобрената годишна квота на парникови газове за България за периода 2008 – 2012 г. е в размер 42,3 милиона тона CO2, или с 37,4 % по-малко от предложения в българското предложение размер.

НПР определят лимит за дела на всяка държава-членка в общите количества CO2, които е допустимо да отделят инсталациите от обсега на ЕСТЕ, и уточняват емисионната квота за CO2, която ще получи всеки завод в обхвата на Директива 2003/87/ЕО.

Предприятията в обхвата на директивата ще бъдат засегнати от намаляването на квотите, защото най-вероятно ще им се наложи да купуват емисионни единици. Нещо повече, намалението на квотите е с еднакъв процент за всички индустрии, което също представлява проблем за предприятията.

България е последната държава от ЕС, чийто план се приема от ЕК. Други държави-членки вече оспориха решенията на ЕК за намаляване на годишните си квоти на емисии пред Съда на ЕО.

МОСВ казва, че „България категорично ще защити позицията си за разпределението на квотите емисии от въглероден диоксид в двата Национални плана за периодите 2007 и 2008-2012 година и няма да допуснем страната ни от потенциален продавач, да се превърне в купувач на емисионни единици“.

ЕП прие на първо четене проектобюджета на ЕС за 2008 г.

Европейският парламент прие на първо четене проектобюджета за 2008 г. на Европейския съюз с 487 гласа „за“ 73 „против“ и 15 „въздържали се“. Депутатите гласуваха общата сума на бюджетните кредити за плащания да е по-голяма от предложеното в предварителния проектобюджет, като в същото време не надвишава 0.99% от брутния национален доход (БНД) на ЕС.

ЕП предлага сумата за бюджет 2008 да е 124,2 милиарда евро.

В бюджета за 2008 г. за първи път в историята на Европейския съюз най-значителна част ще бъде отделена за финансиране на растежа и създаването на нови работни места, а не както обикновено за земеделие.

Какво предстои:

  • 23 ноември: второ четене в Съвета.
  • 10-13 декември: Пленарна сесия и второ четене в Парламента; евентуално окончателно одобрение на бюджета на ЕС.

Подробности за проекта на бюджета тук.

Важно решение на СЕО за компетентността на Съвета и ЕК по наказателноправни въпроси

Съдът на Европейските общности отмени Рамково решение на Съвета за укрепване на наказателноправната рамка за преследването на замърсяването от кораби, поради това, че е прието в противоречие със законодателните правомощия на Общността. Рамковото решение е прието от Съвета на Европейския съюз, в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, институционализирано в Договора за Европейския съюз.

Тъй като счита, че рамковото решение не е прието въз основа на надлежното правно основание, Комисията подава иск пред Съда на Европейските общности.

Съдът припомня, че общата транспортна политика представлява една от основите на ЕО и че в рамките на предоставената му от Договора за ЕО компетентност общностният законодател може да приема мерки за подобряване на безопасността на морския транспорт.

Съдът констатира, че макар и да е вярно, че по принцип наказателното законодателство, както и нормите на наказателния процес, не са от компетентността на Общността, когато прилагането на ефективни, пропорционални и възпиращи наказателни санкции от компетентните национални органи представлява задължително необходима мярка за борба срещу сериозните поражения върху околната среда, общностният законодател може да задължи държавите-членки да въведат такива санкции, за да гарантират пълната ефективност на приеманите от него норми в областта на опазването на околната среда.

Съдът посочва, че ЕО няма компетентност по отношение на определянето на нивото и вида на приложимите наказателни санкции.

Всичко това означава, че ЕК може да предвижда в своите предложения за законодателство по отношение на опазване на околната среда и транспортната политика задължение за държавите-членки да въвеждат наказателноправни санкции за определени правонарушения, без обаче да посочва вида и размера на наказанията. В тези случаи законодателните предложения ще се приемат по реда на ДЕО, с участието на Съвета на ЕС и Европейския парламент.

Предложение от ЕК за синя карта за работа в ЕС

Европейската комисия е приела проект за Директива за единна процедура за кандидатстване за разрешение на граждани на трети страни в ЕС.

Целите на проекта са:
• да се установят опростени процедури и условия за допускане на определени категории имигранти (висококвалифицирани работници, сезонни работници, платени стажанти и вътрешнофирмени преназначавания), и
• да се гарантира по-сигурен правен статут на работници от трети страни, които вече работят в ЕС.

Основните предложения са:
• единна процедура за кандидатстване на желаещите да работят в ЕС (без уеднаквяване на условията за допускане до пазара на труда в различните държави-членки, но като се спазват определени общи правила на процедурата);
• единен документ – разрешение за работа, в който да се вписват всички разрешения за работа и техните условия, които съответният титуляр е получил в държави-членки;
• посочване във всички разрешения за пребиваване (независимо от основанието) на наличието или липсата на разрешение за работа на лицето;
• принцип на равно третиране на работниците от трети държави по отношение на условията на труд, обучение, признаване на квалификациите, социално осигуряване;
• насърчаване на имиграцията в ЕС на висококвалифицирани кадри чрез приемането на процедура за издаване на т.нар. „синя карта“, която да позволи работа в една държава-членка за период от две години, след което работникът ще може да работи и живее заедно със семейството си и в друга държава-членка.

Предложението среща критики в държави като Холандия, Австрия и Германия. Процедурата за приемане на предложението е посочена в чл. 67 ДЕО. Изисква се единодушие на държавите-членки. Великобритания, Дания и Ирландия могат да бъдат изключени от приложението на проекта. Очаква се до дни ЕК да публикува и доклада за оценка на въздействието на проекта.

Flexicurity – консенсус на синдикати и работодатели по политиката на заетост

Европейските синдикати и работодатели представиха своите виждания за предизвикателствата пред пазара на труда на съпътстваща среща по време на срещата на държавните и правителствени ръководители в Лисабон.

След продължителен диалог работодателите и синдикатите предлагат общ подход към регулацията на пазара на труда – смес от гъвкавост (flexibility) и сигурност (security), наречен flexicurity.

Документът като цяло подкрепя стремежа към либерализация на трудовите пазари, но обръща внимание и на следните съпътстващи мерки:
• осигуряване на сигурност на заетостта и кариерата;
• поддържане и подобряване на здравето и благосъстоянието на работниците;
• развитие на уменията и компетенциите;
• баланс между работата и личния живот.

Анализът е важен, защото представя една консенсусна гледна точка на две от страните в тристранния диалог на европейско равнище. В него се съдържат конкретни препоръки към държавите-членки, Европейската комисия, Съвета на ЕС, както и към самите социални партньори.

Компромис за Договора за реформа на ЕС

Държавните и правителствени ръководители на държавите-членки одобриха текста на Договор за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност. В допълнение на промените, които вече изброих тук, уточненията са:

– допълнително място в Европейския парламент за Италия;
– изрично включване в договора на текст относно компромиса от Янина (относно временно блокиране на взимането на решения от т.нар. блокиращо малцинство);
– потвърдени са изключенията относно прилагането на някои разпоредби за правосъдие и вътрешен ред и Хартата на основните права спрямо Великобритания и Полша.

В текста на проекта за еврото последно е останало euro на латиница. Идеята е да се прецизира въпроса в следващите месеци.

Възможно е да бъдат включени и няколко допълнителни уговорки преди подписването (особено в текста на декларациите и протоколите). Ще публикувам версията на български език с най-новите редакции когато МПК завърши уточняването на последните детайли.

Португалското председателство се надява договорът да бъде подписан на 13 декември 2007 г. в Лисабон. След това голямото предизвикателство ще бъде последователната ратификация на договора от парламентите на държавите-членки.

Шест процедури за нарушение срещу България

Европейската комисия откри в сряда шест процедури за нарушение по реда на чл. 226 и следващите ДЕО. Процедурите са за неподходящата инфраструктура за третиране на отпадъците в София, непълна информация за мониторинга на вредните емисии във въздуха, неспазване на европейското законодателство за отпадъците от плавателните съдове, липсата на европейския спешен номер 112, проблемите с гражданството на нотариусите и биометричните данни в документите за самоличност.

Като цяло тези процедури се очакваха, не е открита процедура за опазване на биоразнообразието по Натура 2000. По-важното е какви са последиците от решението на ЕК. Това е описанието на процедурата:

Член 226 от ДЕО дава на Комисията право да предприеме съдебни действия срещу държава-членка, която не изпълнява задълженията си.

Ако Комисията смята, че може да има нарушение на правото на ЕС, което дава основание за откриване на процедура за нарушение, тя отправя „официално уведомително писмо“ (първо писмено предупреждение) до съответната държава-членка, като изисква от нея да представи своите съображения до определена дата, обикновено до два месеца. Т.е. сега българското правителство има около два месеца, за да представи позицията си.

В зависимост от отговора или липсата на такъв от страна на въпросната държава-членка, Комисията може да реши да изпрати до нея „мотивирано становище“ (последно писмено предупреждение). В него ясно и категорично се посочват мотивите, поради които тя смята, че има нарушение на правото на ЕС и в което държавата-членка се призовава да изпълни задълженията си в рамките на определен срок, обикновено до два месеца. Второто предупреждение посочва конкретно действията, които следва да се предприемат.

Член 228 от Договора оправомощава Комисията да предприеме действия срещу държава-членка, която не се е съобразила с предишно решение на Съда на Европейските общности. Този член позволява на Комисията също така да поиска от Съда да наложи финансови санкции на въпросната държава-членка. Правилата, по които се определя финансовата санкция са достъпни тук.

Нов регламент за плодовете и зеленчуците

С Регламент (ЕО) № 1182/2007 се определят специфични правила по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците. Регламентът включва правила относно стандарти за предлагане на пазара, изискванията към организациите на производители, групи производители, както и предоставянето на финансова помощ от общността и по национални програми, дейността на т.нар. междубраншови организации, правила за търговия на плодове и зеленчуци с трети страни.

С регламента се правят промени в редица регламенти и директиви по отношение на плодовете и зеленчуците. Към понятието „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ се включват и:
а) площи, които са засадени с хмел или са обект на
задължение за временна почивка;
б) площи, засадени с маслинови дръвчета;
в) площи, засадени с банани;
г) площи с трайни плодови и зеленчукови култури;
д) разсадници.

Регламентът се прилага от 1 януари 2008 г.