Monthly Archives: септември 2008

ЕК прие многогодишната стратегия за финансиране на Западните Балкани и Турция

Европейската комисия завърши процеса на стратегическо планиране за предоставяне на финансова помощ за Западните Балкани (Хърватска, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово) и Турция за периода 2008 – 2010 г.

Общият размер на финансовата помощ е 4,47 млрд. евро. Многогодишните индикативни планове за отделните държави са достъпни тук.

Специален представител на ЕС за Грузия

Със съвместно действие 2008/760/ОВППС Съветът на ЕС определя Pierre Morel за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за кризата в Грузия и определя неговия мандат.

Делегации на ЕП в България

Две делегации на Европейския парламент – съответно от комисията по регионално развитие и комисията по бюджетен контрол, посещават България в периода 28 октомври – 2 септември 2008 г.

Темите са регионално развитие и системи за управление и наблюдение на европейските фондове в Република България.

На 7 октомври комисията по бюджетен контрол ще гледа доклада относно предложението за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейска служба за борба с измамите (OLAF) с докладчик Ingeborg Grassle, известна с позицията си за корупцията в България и Румъния.

Задължение за събиране и рециклиране на използвани батерии и акумулатори

На 26 септември 2008 г. изтича срока за транспониране на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори. С нея се въвежда общо задължение за събиране и рециклиране на използваните батерии и акумулатори.

Общностноправни последици от прекратяване на топлоподаването от топлофикационните дружества в България

Медиите съобщават, че топлофикационните дружества в няколко български градове планират да спрат топлоподаването към абонатни станции на жилищни сгради, в които не са платени над 50% от задълженията на етажната собственост за топлинна енергия.

Това означава, че ще бъде спряно топлоподаването и за потребители, които нямат текущи задължения към съответната топлофикация.

Първоначално си помислих, че става дума за недоразумение. Не е недоразумение, вече лично прочетох две такива съобщения, разлепени в жилищни сгради в София. Нещо повече, на сайта на „Топлофикация София“ АД е представен списък на „спрените“ сгради до 18.09.2008 г.

Пак от медиите се разбира, че Федерацията на потребителите е предявила иск срещу „Топлофикация София“ АД, и по-конкретно срещу длъжностните лица на дружеството, разпоредили спирането на топлинната услуга – изпълнителният директор и Управителният съвет.

От гледна точка на общностното право има два нормативни акта, които са важни за казуса. Единият е Директива 2006/32/ЕО относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, а другият – Директива 98/27/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите.

Чл. 6, пара. 1, т. „б“ на Директива 2006/32/ЕО предвижда, че „1. Държавите-членки следва да гарантират, че техните енергоразпределителни предприятия, оператори на разпределителната мрежа и/или дружества за търговия с енергия на дребно: (…)се въздържат от всякакви дейности, които могат да възпрепятстват търсенето и предлагането на енергийни услуги (…)Съответната държава-членка следва да вземе необходимите мерки, за да приключи подобни дейности, когато има такива.

В случай, че Република България не изпълни това свое задължение, бездействието eo ipso ще съставлява неизпълнение на задължение по смисъла на чл. 226 и следващите ДЕО.

В допълнение, Директива 98/27/ЕО предвижда процесуално право на иск за квалифицираните организации относно разпореждане за преустановяване или забрана на дадено нарушение, увреждащо колективните интереси на потребителите.

Така действието на Федерацията на потребителите изглежда правилно; но Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и главния прокурор според мен на собствено основание следва да изпълнят задължението на държавата България по чл. 6, пара. 1, т. „б“ на Директива 2006/32/ЕО.

Споразумение между ОЛАФ и Евроюст

ОЛАФ и Евроюст подписаха споразумение между двата органа за борба с измамите, корупцията и други престъпни деяния, свързани с финансовите интереси на Европейската общност.

Споразумението включва и правила за обмен на сведения и данни, включително лични данни.

Публична консултация в ЕС за бъдещето на младежката политика

Целта на консултацията е да се съберат мнения на европейските граждани за проблемите, които най-пряко засягат младите хора.

Темите във въпросника включват образование и неформално учене, заетост, дискриминация, социална интеграция и доброволни дейности на младежите.

Резултатите от консултацията ще бъдат използвани за разработването на конкретни мерки в подкрепа на интеграцията на младите в обществото, намирането на работа, повишаване на общото им благосъстояние и включването им като граждани в обществения живот.

Допитването ще приключи на 25 ноември 2008 г. Резултатите от него ще бъдат публикувани на сайта http://www.ec.europa.eu/youth