Monthly Archives: декември 2007

Предложение за Евро VІ

Европейската комисия предлага Регламент относно типовото одобрение на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежкотоварни автомобили (Евро VІ), който да замести стандарта Евро V.

Предвижда се пределните стойности на емисиите прахови частици (PM) да бъдат намалени с 66%, а от азотни окиси (NOx) – с 80%. Очаква се Регламентът да се прилага от 2013 г.

Предложение за обща Директива за промишлените емисии

Европейската комисия предлага обща Директива за промишлените емисии (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването). Директивата включва предметното поле на действащата в момента Директива 96/61/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и още 6 директиви, и консолидира правната уредба на замърсяването на околната среда от промишлени предприятия.

Променена е уредбата относно използването на най-добрите налични техники и стандарти за качество на околната среда. Предвидено е задължение за мониторинг на почвите и подземните води в и около промишлените инсталации, както и задължение за периодични доклади за изпълнението на условията на разрешението от оператора на съответната инсталация. Държавите-членки следва да изградят система за проверки на околната среда, които да отговарят на определени минимални стандарти.

Предложението следва да бъде прието по реда на процедурата, посочена в чл. 251 ДЕО (съвместно вземане на решения от Съвета на ЕС и Европейския парламент). В същото време Съветът на ЕС не можа да постигне съгласие по проекта за Директива за опазване на почвите, за който вече писах. Три държави – Франция, Великобритания и Германия, подкрепени от Австрия и Нидерландия, успяха да блокират приемането с квалифицирано мнозинство на проекта. „За“ приемането на проекта бяха 22 държави, включително България.

Шенген обхваща вече нови 9 държави

От 21 декември 2007 г. Естония, Чехия, Литва, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Словакия и Словения ще станат част от шенгенското пространство. Контролът по вътрешните сухопътни и морски граници между тези държави и настоящите 15 държави-членки ще бъде премахнат.

По думите на Европейската комисия Кипър, Румъния и България „трябва все още да преминат през процеса на оценяване, за да могат да се присъединят към шенгенското пространство. Точният момент не може да бъде определен на този етап.“

Повече за шенгенското пространство тук.

Конвенция за компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела с Дания, Исландия, Норвегия, Швейцария

Конвенцията е сключена на основание член 61, буква в) във връзка с член 300, параграф 2 ДЕО между Европейската общност и Дания, Исландия, Норвегия, и Швейцария.

Конвенцията се прилага по отношение на граждански и търговски дела независимо от естеството на съда или правораздавателния орган. Тя не обхваща данъчни, митнически или административни дела.

Конвенцията влиза в сила на първия ден от шестия месец след датата, на която Европейската общност и членка на Европейската асоциация за свободна търговия депозират техните инструменти за ратифициране.

След влизането ѝ в сила конвенцията ще бъде открита за присъединяване към други държави при определени условия.

Одобрена е Програмата за развитие на селските райони

Комитета за развитие на селските райони (процедура по комитология) е одобрил Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007-2013 г.

Дефинираните в Стратегическия план три основни цели, отразяващи националната политика за развитие на селските райони през периода 2007 – 2013 год., ще се прилагат чрез 22-те мерки на Програмата по четири приоритетни оси:
ос 1 „Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори“
ос 2 „Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)“
ос 3 „Подобряване качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика“
ос 4 „ЛИДЕР“.
Предвидените средства за усвояване за периода 2007-2013 г. са в размер на 3 млрд. и 242 млн. евро, от които 2 млрд. и 609 млн. евро ( 80%) от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 633 млн. евро (20%) са средствата от държавния бюджет.

Програмата ще се прилага на територия на цялата страна, но географският обхват на мерките е различен в зависимост, както от стратегическите приоритети и целите, които следва да се постигнат в края на програмния период, така и от разграничението с Оперативните програми по Структурните фондове, с оглед избягване на двойно финансиране.

За всяка от мерките от Програмата се изготвят подробни наредби, които ще бъдат публикувани в Държавен вестник. В помощ на потенциалните кандидати ще бъдат изготвени ръководства за кандидатстване по мерките.

Дело пред Конституционния съд по отношение на ДДС

Конституционният съд  на Република България е образувал дело № 10/2007 г. по искане на 53 народни представители от XL Народно събрание за обявяване противоконституционността на чл. 3, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност в частта му „както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус“ (обн. ДВ, бр. 108 от 2007 г.).

Според медиите мотивите на депутатите са, че са частните съдебни изпълнители не упражняват независима икономическа дейност, а делегирана държавна власт, затова не трябва да бъдат в обхвата на закона.

Чл. 13 от Директива 2006/112/ЕО:

„Държавните, регионалните и местните органи на властта и други организации, субекти на публичното право, няма да се разглеждат като облагаеми лица по отношение на дейности и сделки, в които те участват като държавни органи, дори когато събират мита, такси, налози или плащания във връзка с тези дейности или сделки.

Когато, обаче, те участват в такива дейности или сделки, ще се разглеждат като облагаеми лица по отношение на тези дейности или сделки, ако третирането им като необлагаеми лица би довело до значими изкривявания на конкуренцията.“

Преводът е неофициален, за съжаление тази Директива все още няма официален превод на български език въпреки голямата си важност.

Съдът на ЕО се е произнасял многократно по предишния текст, уреждащ същия въпрос в чл. 4(5)(1) от Шестата рамкова директива за ДДС (вж. 231/87 и 129/88 Carpaneto and Others [1989] ECR 3233; 408/97 Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands; C‑284/03Temco Europe [2004] ECR I‑11237 и т.н.).

Според СЕО само тези дейности, извършвани от субекти на публичното право, които представляват основното „ядро“ от държавната дейност могат да се разглеждат като освободени от облагане с ДДС. В практиката си СЕО изследва дали дейността се извършва от орган, който се регулира от публичното право и дали този орган действа в качеството на публична власт.

В този смисъл искането на народните представители има основание. Изпълнението на съдебните решения отговаря на теста на СЕО за приложение на освобождаването от ДДС. Що се отнася до основанието на искането, както е посочено в съобщението на Конституционния съд (противоречие с Преамбюла, чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 19, ал. 2, чл. 56 и чл. 134 от Конституцията на Република България), по-удачно би било да се аргументира искането с чл. 13 от Директива 2006/112/ЕО във връзка с чл. 93 ДЕО.

Предложение за намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили

Европейската комисия представя предложение за Регламент, установяващ стандарти за изпълнение по отношение на нови пътнически леки автомобили. Предложението се отнася до категорията М1 (пътнически леки автомобили по смисъла на Директива 2007/46/ЕО).

ЕК предлага определен предел на емисиите CO2 за нови автомобили като функция от тяхната маса, изчисляван по специална формула. Тези пределни емисии стават задължителни от 2012 г., като производителите могат да се обединяват, за да постигнат поставените прагове.

В случай, че производител не постигне поставените цели, ще заплаща индивидуална глоба, изчислена по формулата g CO2/km Х брой произведени автомобили Х общ специфичен размер на глобата за съответната година.

Текстът на оценката на въздействието на предложението е достъпен на български език тук. Позиции на Група на Зелените/Европейски свободен алианс в ЕП, Европейската асоциация на производителите на автомобили и Европейската федерация за транспорт и околна среда (на английски език).