Monthly Archives: януари 2009

Заради Обама Чехия вероятно няма да ратифицира Договора от Лисабон

EurActiv съобщава, че според чешки политически анализатори Сенатът на Чешката република няма да ратифицира Договора от Лисабон заради решението на новия американски президент Барак Обама да забави плановете за установяване на елементи от ПРО системите на САЩ в Чехия и Полша.
Решението на Обама се дължи и на декларацията на руския президент Дмитри Медведев, че Русия няма да разположи ракетни комплекси „Искандер“ в анклава Калининград.

Според източниците на EurActiv съществува обвързаност между споразумението за разполагане на елементи на ПРО на САЩ и Договора от Лисабон в преговорите между управляващи и опозиция в чешкия Сенат (необходимо е мнозинство от 3/5 от всички сенатори в Сената).

Проблемът е наистина сериозен, защото ще повлияе и на усилията за провеждане на втори референдум в Ирландия.

Повече за позицията на управляващата партия ODS в чудесния анализ на Sean Hanley: Party Institutionalisation and Centre-Right Euroscepticism in East Central Europe: the Case of the Civic Democratic Party in the Czech Republic.

Анализ на плановете за ПРО на САЩ в Европа в доклада на Steven A. Hildreth и Carl Ek: Long-Range Ballistic Missile Defense in Europe. Чешки поглед към същия въпрос в Jan Keller, Jiří Matálka и Oskar Krejčí: The American Military Base in the Czech Republic.

Поглед на Katinka Barysch от Centre for European Reform за отношенията ЕС – Русия: Three questions that Europe must ask about Russia.

Нови процедури за установяване на нарушение на общностното право срещу България

Днес Европейската комисия обяви четири процедури за нарушения на общностното право срещу България.

Първата е за таксите за терминиране между телекомуникационните оператори. ЕК препоръчва на Комисията за регулиране на съобщения да преразгледа правилата за ценообразуване на тези такси.

Комисията е решила да продължи процедурата за неизпълнение на Директива 2003/54/ЕО относно правилата на вътрешния пазар за електричество, като се посочват нарушения на принципа за достъп на трети лица до електропреносната мрежа, както и нередности в тръжните правила за разпределяне и предоставяне на преносна способност. Започва също така процедура за неизпълнение на общностното законодателство за насърчаване на енергийната ефективност.

Започва процедура срещу България за неиздаването в срок на комплексни разрешителни на промишлени инсталации.

Предложение за осъвременяване на интегрираните насоки за растеж и заетост

Европейската комисия предлага на Съвета на ЕС проект за осъвременяване на интегрираните насоки за растеж и заетост и специфични препоръки към отделните държави членки.

За България се препоръчва:

• Спешно подобряване на ефективността и ефикасността на публичната администрация;
• Затягане на бюджетната политика, подобряване на качеството и ефективността на публичните разходи, обвързване на доходите с растежа на продуктивността, насърчаване на ефективната конкуренция;
• Бързо приемане и прилагане на мерки за намаляване на бюрокрацията на централно и местно ниво и намаляване на забавянията в административните процедури с цел подобряване на бизнес средата и подпомагане на борбата с корупцията;
• Като част от общия подход за „flexicurity“ – фокусиране върху качеството на трудовия ресурс и заетостта чрез подобряване на ефективността и ефикасността на активния пазар на труда и адаптиране и модернизиране на управлението на образованието до нива, които по-добре съвпадат с нуждите на пазара на труда, както и намаляване ранното напускане на училище.

Предложения за световно споразумение по проблемите на измененията на климата

Европейската комисия представя предложенията си за ново споразумение на глобално равнище по проблемите на измененията на климата. Очаква се новото споразумение да бъде сключено на конференцията на ООН по въпросите на климата в Копенхаген през декември 2009 г.

Целта на ЕС е да ограничи глобалното затопляне до по-малко от 2°C над температурата преди индустриализацията, тъй като се твърди, че измененията на климата ще бъдат опасни над това равнище.

Според ЕК развитите страни трябва да поемат инициативата и до 2020 г. да намалят общите си емисии с 30 % спрямо равнищата от 1990 г. ЕС дава пример с ангажимента си да ограничи собствените си емисии с 30 %, ако други развити страни се ангажират, че също ще извършат подобни съкращения, и вече взема мерки да съкрати собствените си емисии с 20 %.

Предложението предвижда развиващите се страни, с изключение на най-бедните, да ограничат нарастването на общите си емисии до 15 ─ 30 % под обичайните равнища до 2020 г.

Предложение за фактурирането по ДДС

Европейската комисия предлага изменение на правилата за фактуриране по Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност.

Предлага се улесняване на електронното фактуриране чрез въвеждане на принципа за равно третиране на електроните фактури и фактурите на хартиен носител. Въвеждат се фактури за самотаксуване, опростяват се правилата за издаване на общи фактури. Предвижда се задължение за фактуриране на доставките, освободени от облагане с ДДС. Предлага се общ срок за съхраняване на ДДС фактури за срок от 6 години.

Доклад за противодействието на корупцията и организираната престъпност в България

Центърът за изследване на демокрацията представя своя годишен доклад „Престъпление без наказание. Противодействие на корупцията и организираната престъпност в България“.

Препоръчвам задълбочено четене на доклада в неговата цялост. Все пак могат да се обобщят някои изводи.

Положителните тенденции:

 • Административната корупция при бизнеса намалява с 50 % след приемането на страната в ЕС;
 • Значителен антикорупционен ефект има прекратяването на безмитната търговия на сухопътните гранични пунктове.

Негативните тенденции:

 • Регистрира се спад в антикорупционните усилия през първите две години от пълноправното членство на страната в ЕС;
 • Практическа безнаказаност на корупцията и организираната престъпност във високите етажи на властта;
 • Устойчива тенденция на нарастване на корупцията сред населението в България;
 • Толериране на олигархичната организирана престъпност и олигархизиране на икономиката;
 • Целенасочени опити да се завладеят неправителствените организации;
 • Оправдаването на действията на управляващите със съществуващото законодателство, съчетано с преднамерено използване на законовата уредба за целенасочено облагодетелстване на близки до властта представители на частния сектор.

От изводите на ЦИД може да се направи заключение, че в България е налице системна корупция в степен, която може да се определи като зараждаща се нормативна система – т.е. корупцията е правилото, а не изключението. Това създава нови предпоставки за разпространение на лоши административни практики, клиентелизъм и организирана престъпност. Това Donatella Della Porta и Alberto Vannucci в „Corrupt Exchanges“ наричат „корупционна еволюция“. Изследването им е интересно, защото използва много богат емпиричен материал за корупционните практики в Италия преди операция „Чисти ръце“.

Според Della Porta и Vannucci основната предпоставка за системната корупция са лошите административни практики, които създават търсене за корупция. Това кореспондира с установеното от ЦИД оправдаване на действията на управляващите със съществуващото законодателство, съчетано с преднамерено използване на законовата уредба за облагодетелстване. Те дават и предложения за конкретните стъпки за противодействие на корупцията:

 1. Разпределение на отговорностите между управляващо мнозинство и опозиция;
 2. По-категорично разпределение на политическите и административните функции в управлението;
 3. Намаляване на паразитните доходи от упражняването на държавна намеса в икономиката;
 4. Създаване на условия за истинска конкуренция между предприятията на пазара;
 5. Реформа с цел подобряване на отчетността на публичната администрация и осигуряване на ясни механизми за контрол върху дейността й;
 6. Стриктни срокове за изпълнение на задълженията на администрацията;
 7. Разследвания за корупция при всеки случай на неизпълнение на договори за обществени поръчки.

Без да е изчерпателен, този списък дава и добра основа за анализ за наличието или отсъствието на политическа воля за бора с корупцията.

Предложение за консорциум за транзита на газ през Украйна

Elena Gnedina и Michael Emerson от CEPS предлагат създаването на консорциум между Европейския съюз, Русия и Украйна за управление на транзита на природен газ през територията на Украйна.

Посочват се три варианта за организация на консорциума – продажба на дял от газопреносната мрежа, предоставяне на концесия или договор за управление. Според авторите концесията е най-подходящия способ.

Един от важните аргументи на авторите е съмнението доколко Русия ще бъде в състояние да финансира изграждането и осигуряването на капацитет за двата големи проекта – Северен поток и Южен поток.

Междувременно Андрис Пиебалгс отхвърли възможността за финансиране от ЕС на проекта „Набуко“. Според него ще бъде трудно да се получат компенсации за спирането на доставките в началото на януари: „Русия ще каже, че Украйна е виновна, а Украйна ще каже, че Русия е виновна“.