Monthly Archives: септември 2010

Законодателни предложения за управление на икономическата политика в ЕС

Европейската комисия формално е предложила изменения в съществуващото законодателство и ново законодателство, насочено към подобряване на управлението икономическата политика в Европейския съюз. Ето го списъка:

 1. Регламент за изменение на правната основа на превантивните мерки на Пакта за стабилност и растеж (Регламент № 1466/97);
 2. Регламент за изменение на правната основа на корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж (Регламент № 1467/97);
 3. Регламент за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната;
 4. Нова директива относно изискванията за бюджетната рамка на държавите-членки;
 5. Нов регламент за предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси;
 6. Регламент относно изпълнителните мерките за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната.

Оценката на въздействието работи

Европейската сметна палата е приела доклад за използването на оценки на въздействието, подготвени от Европейската комисия, в процеса на вземане на решения от институциите на ЕС. Основното заключение е, че оценката на въздействието е станала основен елемент от процеса на развитие на политики от Комисията и се използва от нея, за да бъдат по-добре подготвени нейните предложения. Оценките на въздействието на Комисията се предоставят систематично на Европейския парламент и Съвета, за да подкрепят вземането на решения в законодателния процес. Потребителите и в двете институции ги намират за полезни при обсъждането на предложенията на Комисията. Въпреки това оценките за въздействието, подготвени от Комисията, не се осъвременяват по време на законодателния процес, а Европейският парламент и Съветът рядко са извършвали собствени оценки на въздействието на собствените си поправки. Това е важна констатация, доколкото предложенията на Комисията понякога претърпяват съществени изменения в рамките на законодателния процес.

Държавите членки критикуват предложението за ГМО

Държавите членки са критикували и на практика са отхвърлили предложението на Комисията за нова регулация на генно модифицираните организми (ГМО). Според EUobserver и про-ГМО, и анти-ГМО държави членки са се противопоставили на предложения нов режим. Предложението предвижда общото разрешаване на ГМО все така да се прави на ниво ЕС, но държавите да могат да решават дали да разрешат или не въвеждането на конкретния ГМО на тяхната територия.

Тази реакция не е изненадваща, но трябва да се намери изход от сегашното несъгласие по отношение на ГМО. Така че предложението на Комисията предлага поне отправна точка за преговори. Държавите членки трябва да имат предвид, че им е необходимо и одобрението на Европейския парламент, където постигането на съгласие също ще бъде трудно.

Губи ли Европейският съюз лидерството си по отношение на човешките права?

От много време Европейският съюз се счита за водеща сила по отношение на защитата на човешките права, демокрацията и законността в света. Сега се наблюдават тревожни сигнали, че това лидерство отслабва.

Susi Dennison и Anthony Dworkin от Европейския съвет за външни отношения са написали доклад, предлагащ стратегия на ЕС за човешките права в един пост-западен свят. Проведох много информативна и интересна дискусия с един от авторите на доклада, Anthony Dworkin. По-долу е направено кратко изложение на основните констатации и политически препоръки на доклада.

Проблемът

Европейският съюз и САЩ губят влиянието си в света. Военните действия в Ирак и Афганистан в известна степен делегитимираха идеята за насърчаване на демокрацията и мнозина вече асоциират тази концепция само със смяна на режима. Успехът и активността на авторитарните капиталистически държави и по-конкретно Китай скъса връзката между либералната демокрация и икономическото и социалното развитие. Според г-н Dworkin в резултат от това Западът има по-малка способност да влияе на случващото се. Например Китай е много по-успешен от Европейския съюз в намирането на подкрепа за своята позиция по резолюциите за правата на човека на ООН.

Попитах г-н Dworkin дали вярва, че моделът на Китай е устойчив с оглед на повишаващите се икономически неравенства в страната. Според него Китай се променя бързо и твърде рано дасе каже дали моделът е наистина устойчив.

Европейските трудности

В Европейския съюз съществуват редица причини за относителната загуба на лидерство в насърчаването на човешките права, демокрацията и законността. Първо, наблюдава се загуба на увереност в способността на ЕС да повлияе на защитата на човешките права в света. Някои инструменти като санкциите просто не работят много добре. Държавите членки на ЕС понякога жертват своята дългосрочна ангажираност с човешките права и демокрацията, за да преследват своите геополитически интереси. Държавите членки от Средиземноморието например с готовност работят с режимите от Северна Африка, като забравят перспективата на защита на човешките права. Някои имиграциони политически мерки могат да имат сериозно въздействие върху легитимността на Европейския съюз спрямо развиващите се държави. Експулсирането на ромите от Франция най-вероятно е влошило тази тенденция.

Пътят напред

Авторите на доклада посочват редица практически препоръки, които със сигурност заслужават по-нататъшно обсъждане. Според тях Европейският съюз се нуждае от нов, стратегически подход за насърчаването на човешките права и демократичните ценности. Този подход на първо място трябва да е реалистичен и да отчита променящия се баланс на силите.Накратко ЕС трябва да раздроби абстрактния пакет „демокрация и човешки права“ и да обърне внимание на тези въпроси, които са най-относими към съответните общества. ЕС трябва да постави достатъчно ясни приоритети – основни въпроси, по които да се търси напредък със съответните държави. Авторите наричат тези приоритети „точки за натиск“, които се отнасят до основни ценности и по които ЕС може да очаква, че ще има въздействие. ЕС трябва да разчита на постепенно въздействие, използвайки концентриран натиск по основните въпроси и, където е възможно, предлагайки специални стимули за постигането на внимателно поставени цели.

Инструментите за този нов подход са налице. Има и нови възможности – като използването на търговските отношения за насърчаване на човешките права. Някои ограничения в използването на интернет, например, могат да се разглеждат като нарушения на правилата на СТО. Трябва да се развиват и някои важни партньорства с развиващи се държави като Бразилия, Индия, Индонезия и Южна Африка. Турция може да бъде особено ценен партньор поради близостта си с ЕС и растящата си роля на влиятелна регионална сила в Близкия изток.

Институционалното измерение

За да работи новият подход е необходимо съгласуването на високо ниво на различните политики на ЕС с приоритетите на насърчаването на човешките права и демокрацията. Г-н Dworkin вижда роля както за Върховния представител за външни отношения и политиката за сигурност, така и за председателя на Европейския съвет. Необходимо е да се изразят ясно тези приоритети и в процеса да се включат всички участници на високо ниво в политическия процес. Специална структура на Европейската служба за външно въздействие също може да предоставя координация.

Този пост е написан специално за Деня на многоезичния блогинг. Английската версия на поста е тук. Този блог се издава едновременно на български и английски език от февруари 2009 г.

Сигурност на доставките на редки елементи: предупреждение

Китайското правителство е забранило износа за Япония на т.нар. редкоземни елементи, които се използват във високотехнологични продукти като хибридни автомобили, вятърни генератори и ракети. Забраната е въведена след спора със задържането от Япония на капитана китайски рибарски кораб. Япония е основен купувач на редкоземни елементи от Китай и ги използва в редица индустриални продукти.

За първи път Китай използва зависимостта от доставките на редкоземни елементи на свой търговски партньор, за да упражни политически натиск в международен спор. Това е безпрецедентно и вероятно незаконно по правилата на Световната търговска организация (СТО).

Няма гаранции обаче, че в бъдеще по някаква причина няма да бъдат приложени подобни мерки и към Европейския съюз. Доклад на специална ad-hoc работна група вече определи редкоземните елементи като наистина критични суровини за Европейския съюз.

Налагането на тази забрана от Китай повдига въпроса за бъдещите доставки на редкоземни елементи и други редки суровини за ЕС. ЕС следва да продължи взаимодействието си със СТО по въпроса. Китай трябва да бъде решително обезкуражен да използва подобни политически мерки в бъдеще.

UPDATE: Китай отрича съобщенията, че са наложили забрана за износа на редкоземни елементи за Япония. Повече информация по въпроса вероятно ще стане известна в следващите дни.

Изслушването на дипломатите – списък с приоритети или какво?

Комисията по външните работи на Европейския парламент е решила да поиска изслушвания на новите дипломатически представители на ЕС в Китай, Япония, Ливан, Грузия, Пакистан и специалния представител на ЕС в Судан. Целта е да се проверят знанията на дипломатите по съответните въпроси.

Но комисията не е поискала изслушвания на всички номинирани за дипломатически постове. Възможни са две обяснения – или комисията счита точно тези кандидати за проблематични, или на практика виждаме списък на приоритетите на външната политика на ЕС. Ако второто е вярно, то комисията е показала значителна проницателност. По някаква причина обаче липсва Афганистан.

Какво да правим в случай на наложена забрана за напускане на страната

В коментарите към поста относно решението на ВАС срещу принудителна административна мярка „забрана за напускане на страната” по отношение държавите-членки на Европейския съюз се натрупаха редица въпроси за вече наложени принудителни административни мерки. Тук ще се опитам да дам практически съвети за тези, които вече имат наложени мерки:

1. Намерете си адвокат. Много трудно ще е да се защитавате сами. Адвокатът ви трябва да има опит в административноправни спорове и изпълнителни производства.

2. Когато не са изтекли сроковете за обжалване на налагането на принудителна административна мярка първо проведете среща с частния съдебен изпълнител и го запознайте с решението на ВАС;

3. Ако частният съдебен изпълнител не си отмени действието, обжалвайте това действие на съдебния изпълнител, като се позовавате на мотивите в решението на ВАС;

4. Искайте едновременно и отмяна на заповедта на съответния директор на дирекция „Полиция” по административен ред;

5. Когато са изтекли сроковете за обжалване можете да поискате съответният директор на дирекция „Полиция” сам да си отмени заповедта или да поискате от съответния административен съд обявяване на нищожност поради противоречие с правото на ЕС и по-конкретно чл. 27, ал. 1 на Директива 2004/38/ЕО.

Във всеки случай се посъветвайте с компетентен адвокат. Винаги се позовавайте на текста на решението на ВАС. Можете също така да следите движението на законопроекта за отмяна на чл. 75, т. 6 от ЗБЛД.

Предложения относно късите продажби, суапите за кредитно неизпълнение и дериватите

Европейската комисия е направила нови предложения за регулация на късите продажби и суапите за кредитно неизпълнение (СКН), и търговията с деривати. Основните моменти:

Къси продажби:

 • Мерки за увеличаване на прозрачността – инвеститорите ще трябва да оповестяват значителните си нетни къси позиции в акции пред регулаторния орган при достигането на определен праг (0,2 % от емитирания акционерен капитал) и пред участниците на пазара — при достигането на по-висок праг (0,5 %);
 • На националните регулаторни органи се предоставят ясни правомощия в извънредни случаи временно да ограничават или да забраняват късите продажби на всеки финансов инструмент ;
 • Ако цената на даден финансов инструмент спадне значително в рамките на един ден, националните регулаторни органи ще имат правомощието да ограничат късите продажби на този инструмент до края на следващия ден за търговия;
 • Въвеждат се изисквания за участие в непокрити къси продажби;
 • Мерките, приети от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) в съответствие с правомощията му за намеса на пазара ще имат преимущество пред мерките, предприети от национален орган.

СКН:

 • По-голяма прозрачност, така че лицата със значими непокрити СКН позиции по отношение на държавни дългове ще информират регулаторите за тези позиции. Това ще позволи на регулаторите да установят кога подобни позиции създават системни рискове или се използват за злоупотреба;
 • Правомощия за регулаторите да получават информация в отделни случаи относно транзакции на СКН;
 • Правомощия за интервенция в изключителни случаи за компетентните органи да забранят или ограничат използването на СКН. Подобни мерки ще имат временен характер и ще се съгласуват с ЕОЦКП.

Търговия с деривати:

 • Търговията с извънборсови деривати в ЕС ще се съобщава на централни центрове за данни, известни като депозитари;
 • Клирингът на стандартизираните (т.е. покриващи определени предварителни изисквания) извънборсови деривати ще се осъществява от клирингови къщи-централни контрагенти;
 • Участниците на пазара трябва да гарантират, че измерват, наблюдават и ограничават риска от човешка грешка, например чрез използването на електронни средства за потвърждаването на условията на договорите за извънборсови деривати.

Гост-блогър Ана Янкова: Съдът потвърди приложното поле на защитата на поверителността на съобщенията между адвокати и клиенти в областта на правото на конкуренцията на ЕС

С удоволствие представям първия пост на гост-блогър в този блог. Ана Янкова е завършила специалност „Европеистика” в катедра „Европеистика” на СУ „Св. Климент Охридски” и има целенасочен интерес към съдебната практика на Съда на ЕС.

С решение от 14.09.2010 г. Съдът отхвърли жалбата на Аkzo Nobel и Akcros срещу решението на Първоинстанционния съд (понастоящем Общ съд) от 2007 г. и потвърди трайната съдебна практика, изключваща документи, разменени в рамките на дадено предприятие с назначения в него юрисконсулт от приложното поле на защитата на поверителността на съобщенията между адвокати и клиенти.

Жалбоподателите навеждат два основни довода в подкрепа на правните основания, върху които се основава жалбата им.

На първо място, според Akzo Nobel и Akcros Първоинстанционният съд е извършил неправилно тълкуване на принципа на поверителност, прогласен от Съда на Европейските общности с решението по делото AM & S/Commission. В това свое решение Съдът приема, че поверителността на съобщенията между адвокатите и техните клиенти следва да бъде гарантирана от общностното право и установява две кумулативни условия, на които се подчинява възможността за ползване на тази защита: (1) съобщенията следва да са били разменени за целите и в интерес на правото на защита на клиента и (2) документите следва да изхождат от независим адвокат, който не се намира в трудово правоотношение с клиента.

Обсъждайки аргументите на жалбоподателите, във вчерашното си решение Съдът достига до извода, че „независимо че е вписан като адвокат в адвокатска колегия и е обвързан от спазването на професионални правила, адвокатът, назначен в предприятие, не се ползва от същата степен на независимост по отношение на своя работодател, както действащият във външна адвокатска кантора адвокат спрямо своите клиенти”. Като основни причини се изтъкват икономическата зависимост на адвоката, нает в предприятие, и тесните връзки му връзки с работодателя, които правят невъзможна професионална независимост, аналогична с тази на един външен адвокат.

Вторият съществен довод на Akzo Nobel и Akcros е свързан с твърдяна еволюция на националните правни системи. Според жалбоподателите „въпреки липсата на еднакви тенденции на национално равнище, правото на Съюза можело да установи правни критерии за защита на правото на защита, които са по-строги от установените в националния правен ред на някои държави членки”. Akzo Nobel и Akcros твърдят, че настъпилото значително развитие в сферата на правото налагало разширяване на приложното поле на принципа на защита на поверителността на съобщенията между адвокати и клиенти.

С този си довод жалбоподателите обобщават дългогодишните критики срещу решението по делото AM & S/Commission. В своите съображения обаче Съдът се позовава на извършеното от Първоинстанционния съд сравнителноправно изследване, което показва, че значителна част от държавите-членки изключват юрисконсултите от защитата на поверителността на съобщенията между адвокати и клиенти и не им дават възможност да се вписват в адвокатска колегия. Именно въз основа състоянието на правните системи на държавите-членки той приема, че „не може да се направи извод за наличието на преобладаваща тенденция в полза на защитата на поверителността на съобщенията с адвокатите, наети в предприятие, в рамките на дадено предприятие или група от предприятия”. Според Съда еволюцията, осъществила се през годините, последвали постановяването на решението по делото AM & S/Commission, не е в състояние да обоснове промяна на съдебната практика в посока към признаване на възможността за защита на поверителността по отношение на адвокатите, наети в предприятие.

За съжаление в рамките на това дело пред Съда не е поставен друг много важен въпрос, свързан с приложното поле на принципа на поверителност на съобщенията между адвокати и клиенти, а именно невъзможността да бъде предоставена защита на документи, изходящи от адвокати, които имат право да упражняват своята професия на територията на трета страна. Някои анализатори обръщат внимание на обстоятелството, че това се отнася и за адвокати от държави, които предоставят аналогична защита на адвокатите от ЕС.

Комисар Рединг: Комисията ще започне наказателна процедура срещу Франция заради експулсирането на роми

UPDATE: Комисията е решила да изпрати формално искане до Франция да транспонира напълно директива 2004/38/ЕО или да предостави детайлен план за транспозиция до 15 октомври 2010 г. Комисията анализира ситуацията в други държави членки по отношение на прилагането на директива 2004/38/ЕО, за да прецени дали е необходимо да започне наказателни процедури и срещу тях.

Това е важно развитие, ако доведе до повече натиск върху държавите членки да спазват директива 2004/38/ЕО.

Европейският комисар по правосъдието Вивиан Рединг е направила доста категорично изявление относно проблема с масовото експулсиране на роми от Франция. Тя казва, че политическите гаранции, дадени от двама френски министри относно недискриминационния характер на експулсирането са били директно опровергани от административен документ, издаден от френски административен орган. Тя нарича това „позор”.

По-важно е,че г-жа Рединг отбелязва коментарите на френския държавен секретар по европейските въпроси, който е оспорил ролята на Комсията като пазител на договорите. Тя отбелязва, че ролята на Комисията като пазител на учредителните договори е една от основите на Европейския съюз – Съюз, изграден не със сила, а чрез спазване на законността, възприета от всички държави членки, включително и Франция.

Тя посочва също така, че Комисията няма друг избор, освен да започне наказателна процедура срещу Франция.

Този анализ потвърждава по-ранната ми оценка по въпроса. Крайно време е европейските политици да схванат важността на правната основа на Европейския съюз.