Monthly Archives: януари 2008

Правилник за дейността на Конференцията на комисиите по европейски въпроси на националните парламенти и на Европейския парламент

Обнародван е Правилник за дейността на Конференцията на комисиите по европейски въпроси на националните парламенти и на Европейския парламент (КОСАК).

КОСАК дава възможност за редовен обмен на мнения, без да се накърнява компетентността на парламентарните органи на Европейския съюз.

КОСАК може да представя на вниманието на институциите на Европейския съюз всякакви становища, които счита за уместни, и да проучва законодателната дейност, предложения и инициативи на Съюза. Становищата на КОСАК не обвързват националните парламенти и не предопределят тяхната позиция.

Поправки

Днес в Oфициален вестник четем поправки на няколко Регламента на Съвета на ЕС.

Цитат:

„В заглавието, както и в текста на горепосочения регламент
вместо: „еуро, еурото, еуробанкнотите“
да се чете: „евро, еврото, евробанкнотите“.

🙂

ЕК глоби E.ON с 38 млн. евро за счупен печат

Европейската комисия глоби енергийната компания E.ON с 38 млн. евро заради „счупен“ печат на помещение в сграда на E.ON, където са се помещавали иззети от ЕК документи във връзка с разследване за нарушения на конкуренцията на германския енергиен пазар. Комисията не е приела обясненията на E.ON за влажност на въздуха или наличие на вибрации от използване на съседни заседателни зали (?!).

Правното основание е чл. 23, §1, буква „д“ от Регламент (ЕО) № 1/2003. Размерът на санкцията е до 1 % от общия размер на оборота от предходната стопанска година. Тук могат да се видят печатите, използвани от ЕК за запечатване на помещения.

Съвместна декларация относно хуманитарната помощ

Декларацията е на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, Европейския парламент и Европейската Комисия. Определени са общите цели и принципи на хуманитарната помощ. Декларацията препраща и към насоките на ОИСР-КПР за оценка на хуманитарната помощ при сложни спешни ситуации.

Обръща се специално внимание на използването на ресурсите на гражданската защита и на военните сили за реагиране при хуманитарни ситуации

Предложение на EK за преразглеждане на правилата за етикетиране на храните

Според проекта на Регламент върху предната страна на опаковката на всички предварително опаковани храни трябва да бъде обозначена основната хранителна информация. Определят се и общите изисквания относно начина, по който задължителната информация да бъде отбелязвана върху етикетите на храните, въпреки че държавите-членки имат достатъчна свобода на действие да насърчават допълнителни схеми на национално равнище, при условие, че те не противоречат на европейските правила.

Проекторегламентът разширява обхвата на настоящите изисквания за етикетирането на алергените до храна, която не е предварително опакована, включително и до храна, предлагана в ресторанти и други заведения за обществено хранене.

Как да четем етикетите – тук.

Ново изследване на ЕС за грижата за хората с увреждания

Изследване на Университета на Кент (Център „Тизард“) и Лондон скул ъф икономикс. Изследването е по поръчка на Европейската комисия, която насърчава т. нар. „деинституционализиране“ – затваряните институции да бъдат заместени от качествени услуги и жилища в местните общности.

Спешно производство за преюдициални запитвания

С Решение Съветът изменя Протокола относно статута на Съда на Европейските общности. Създава се нов чл. 23а, където е предвидено ново, спешно производство за преюдициални запитвания за тълкуване на правото на общностите, свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие (дял VІ от ДЕС и част ІІІ, дял ІV от ДЕО).

Примери за подобни производства са съдебни спорове относно молби за убежище или относно решения за експулсиране в областта на имиграционното право, при спорове относно родителска отговорност, изпълнение на европейската заповед за арест или по-общо в наказателните производства, свързани със задържане на лица.

Според Съвета спешното производство по постановяване на преюдициално заключение би следвало да приключи в срок до три месеца. Следва да бъде приета промяна в Процедурния правилник на СЕО и тя да влезе в сила по отношение на новото производство.

Стартира SEPA – Единната зона за плащания в евро

Днес стартира Единната зона за плащания в евро ( SEPA/ Single Euro Payments Area) и банките в Европа официално въвеждат първия платежен инструмент на SEPA, за кредитни трансфери. Очаква се SEPA да бъде завършена до края на 2008 г.

SEPA е новата Единна зона за плащания в евро, която позволява да се извършват плащания в цялата еврозона толкова бързо, сигурно и лесно, както това става при националните плащания. В SEPA всички плащания в евро се считат за национални и се осъществяват с единен набор от платежни инструменти. Следователно SEPA е естествено продължение на въвеждането на еврото и важна крачка към реализиране на пълния потенциал на единния европейски пазар. Чрез SEPA могат да бъдат извършвани плащания в евро и в рамките на ЕС извън границите на еврозоната.

Повече за SEPA тук.

Доклад на Европейската сметна палата за административното сътрудничество по ДДС

Европейската сметна палата представя Специален доклад относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност. Докладът е придружен от отговорите на Комисията.

Според Сметната палата мащабното избягване на плащането и измамите с данъка върху добавената стойност нарушават функционирането на единния пазар и засягат финансовите интереси на държавите-членки и финансирането на бюджета на Общността. Палатата отбелязва, че половината от обмена на информация при поискване не се осъществява в сроковете, предвидени в законодателството, и рядко се дават уведомления за забавени или за междинни отговори, като честотата на забавените отговори варира значително в различните държави-членки.

Препоръките на Сметната палата са:

а) радикално съкращаване на сроковете за събиране и получа-
ване на данни;
б) осигуряване на бързо коригиране на грешните данни;
в) подобряване на функционирането на потвърждаването на номерата по ДДС;
г) разширяване на възможностите за насрещни проверки, например чрез включване на данни за вътреобщностните придобивания; и
д) предоставяне на по-широк пряк достъп до данните, за да се даде възможност за многостранни консултации.

Европейската комисия изброява основните предизвикателства:

– законодателството в тази област може да се приеме само с единодушие, което неизбежно води до трудни преговори и политически компромиси;
– административната организация в държавите-членки е основно задължение на държавите-членки;
– ресурсите на държавите-членки, вложени в административното сътрудничество, са ограничени. В някои държави-членки дори съществува тенденция към намаляването им.

Критерии за модулите на гражданската защита

ЕК с решение въвежда общи изисквания за европейските модули за гражданска защита. Решението е в изпълнение на Решение 2007/779/ЕО, Евратом за създаване на механизъм на Общността за гражданска защита (което е прието на основание чл. 308 ДЕО).