Monthly Archives: януари 2008

Правилник за дейността на Конференцията на комисиите по европейски въпроси на националните парламенти и на Европейския парламент

Обнародван е Правилник за дейността на Конференцията на комисиите по европейски въпроси на националните парламенти и на Европейския парламент (КОСАК).

КОСАК дава възможност за редовен обмен на мнения, без да се накърнява компетентността на парламентарните органи на Европейския съюз.

КОСАК може да представя на вниманието на институциите на Европейския съюз всякакви становища, които счита за уместни, и да проучва законодателната дейност, предложения и инициативи на Съюза. Становищата на КОСАК не обвързват националните парламенти и не предопределят тяхната позиция.

Поправки

Днес в Oфициален вестник четем поправки на няколко Регламента на Съвета на ЕС.

Цитат:

„В заглавието, както и в текста на горепосочения регламент
вместо: „еуро, еурото, еуробанкнотите“
да се чете: „евро, еврото, евробанкнотите“.

🙂

ЕК глоби E.ON с 38 млн. евро за счупен печат

Европейската комисия глоби енергийната компания E.ON с 38 млн. евро заради „счупен“ печат на помещение в сграда на E.ON, където са се помещавали иззети от ЕК документи във връзка с разследване за нарушения на конкуренцията на германския енергиен пазар. Комисията не е приела обясненията на E.ON за влажност на въздуха или наличие на вибрации от използване на съседни заседателни зали (?!).

Правното основание е чл. 23, §1, буква „д“ от Регламент (ЕО) № 1/2003. Размерът на санкцията е до 1 % от общия размер на оборота от предходната стопанска година. Тук могат да се видят печатите, използвани от ЕК за запечатване на помещения.

Съвместна декларация относно хуманитарната помощ

Декларацията е на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, Европейския парламент и Европейската Комисия. Определени са общите цели и принципи на хуманитарната помощ. Декларацията препраща и към насоките на ОИСР-КПР за оценка на хуманитарната помощ при сложни спешни ситуации.

Обръща се специално внимание на използването на ресурсите на гражданската защита и на военните сили за реагиране при хуманитарни ситуации

Предложение на EK за преразглеждане на правилата за етикетиране на храните

Според проекта на Регламент върху предната страна на опаковката на всички предварително опаковани храни трябва да бъде обозначена основната хранителна информация. Определят се и общите изисквания относно начина, по който задължителната информация да бъде отбелязвана върху етикетите на храните, въпреки че държавите-членки имат достатъчна свобода на действие да насърчават допълнителни схеми на национално равнище, при условие, че те не противоречат на европейските правила.

Проекторегламентът разширява обхвата на настоящите изисквания за етикетирането на алергените до храна, която не е предварително опакована, включително и до храна, предлагана в ресторанти и други заведения за обществено хранене.

Как да четем етикетите – тук.

Ново изследване на ЕС за грижата за хората с увреждания

Изследване на Университета на Кент (Център „Тизард“) и Лондон скул ъф икономикс. Изследването е по поръчка на Европейската комисия, която насърчава т. нар. „деинституционализиране“ – затваряните институции да бъдат заместени от качествени услуги и жилища в местните общности.

Спешно производство за преюдициални запитвания

С Решение Съветът изменя Протокола относно статута на Съда на Европейските общности. Създава се нов чл. 23а, където е предвидено ново, спешно производство за преюдициални запитвания за тълкуване на правото на общностите, свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие (дял VІ от ДЕС и част ІІІ, дял ІV от ДЕО).

Примери за подобни производства са съдебни спорове относно молби за убежище или относно решения за експулсиране в областта на имиграционното право, при спорове относно родителска отговорност, изпълнение на европейската заповед за арест или по-общо в наказателните производства, свързани със задържане на лица.

Според Съвета спешното производство по постановяване на преюдициално заключение би следвало да приключи в срок до три месеца. Следва да бъде приета промяна в Процедурния правилник на СЕО и тя да влезе в сила по отношение на новото производство.