Monthly Archives: октомври 2009

Комисията продължава процедурата по Закона за адвокатурата

Европейската комисия е решила да продължи процедурата срещу българския Закон за адвокатурата и е изпратила мотивирано становище. Становището посочва, че определени разпоредби от българското законодателство по отношение на адвокатите представляват пречка за свободата на установяване на адвокати и на адвокатски кантори в България, както е определена в член 43 от Договора за ЕО и в Директива 98/5/ЕО относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията.

Консенсус за чешките искания по Договора от Лисабон

Европейският съвет е приел исканията на чешкия президент Вацлав Клаус за изключване на Чешката република от приложението на Хартата за основните права на Европейския съюз. Декларацията за изключването ще бъде приложена към Договора от Лисабон на по-късен етап.

Сега чакаме решението на чешкия Конституционен съд, което може да стане на 3-ти ноември.

 

Турция се отдалечава от Запада?

Три анализа разглеждат очевидното отдалечаване на турската външна политика от Европейския съюз и САЩ.

Dan Bilefski в New York Times разглежда множество гледни точки относно новата посока на турската външна политика към Изтока. Той обръща внимание на проблема за присъединяването на Турция към Европейския съюз, както и на икономическите и културните предпоставки за преориентацията на турската политика. Според автора дори частичен провал на преговорите за членство с ЕС би имал дългосрочни последици. Намирам за интересно цитираното мнение на Cengiz Aktar, че вместо да се притеснява за обръщането на Турция на Изток, Западът трябва да се притеснява от възможността наранената Турция да се обърне към Русия.

Според Daniel Pipes турският външен министър Ахмед Давутоглу предвижда намаляване на конфликтите със съседните държави и развитието на Турция като регионална сила, своеобразна модернизирана Османска империя.

Philip Stephens във the Financial Times вярва, че Турция все още иска да бъде част от Европа. Според него по всяко предизвикателство – енергетика, тероризъм, наркотици, миграция, търговия и инвестиции – Европа има неотменим интерес да подкрепя една демократична, обърната към Запада Турция.

Доклад за напредъка по структурните действия

Европейската комисия представя доклад за напредъка по плана за действие за укрепване на съвместното управление на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

Докладът обобщава често срещани грешки при управлението на фондовете на ЕС на национално ниво:

  • сключване на договори без да е спазена правилната тръжна процедура;
  • непълна/неточна документация за обосноваване на разхода (липса на одитна пътека);
  • неправилно изчисляване на разходите;
  • прилагане на неправилна ставка на съфинансиране;
  • завишени искания за плащане.

Предложение за намаляване на емисиите от лекотоварни автомобили

Европейската комисия предлага намаляване на емисиите парникови газове от лекотоварни автомобили (ванове) до 175 грама CO 2 еквивалент на километър. Предложението следва да бъде въведено в периода 2014-2016 г. и съдържа дългосрочна цел за намаляване на емисиите до 135 гр./км. до 2020 г. Форматът на предложението е подобен на вече приетото в края на 2008 г. предложение за лични МПС.

Кой е престъпникът в ДАНС?

Много съм объркан от обвиненията на двата лагера бивши служители на Държавната агенция „Национална сигурност” (ДАНС). Прилагайки проста логическа операция, са възможни три основни сценария:

1. Никой не е престъпник – но за какво е тогава цялата работа?

2. Всички са престъпници – наистина интересна перспектива!

3. Един от лидерите на двата лагера – Алексей Петров или Иван Драшков, е престъпник.

 

Каквато и да е истината, една държава-член на Европейския съюз има да решава тази многоизмерна дилема. Изглежда, че имаме нужда от цялата помощ, която можем да получим от другите държави членки на ЕС.

 

Чешкият Конституционен съд отлага решението си

Чешкият Конституционен съд е обявил, че ще постанови решение относно съответствието на Договора от Лисабон с конституцията на Чешката република през следващата седмица.

 

Това означава две неща –

1. На заседанието на Европейския съвет вероятно няма да се вземат решения за постовете председател на Европейския Съвет и върховен представител по общата външна политика и сигурност;

2. Ревизията в чл. 4, пара. 2 и сл. на Договора от Ница ще влезе в сила с всички последици от това.

 

Доклади на ЕК за еврофондовете в България и Румъния

Вече са достъпни докладите на Европейската комисия за състоянието на изпълнението на фондовете на ЕС в България и Румъния към 31 юли 2009 г.

България е получила 488 милиона евро от общо заделените 1,36 милиарда евро за периода 2004-2006 г. – или успеваемост от 36%. Предварителните плащания по бюджета 2007-2009 г. са в размер 828,7 милиона евро. България не е получила междинни плащания поради отхвърлянето на оценките за съответствие на централната информационна система за управление и контрол (ИСУН) за всички оперативни програми. Единствените извършени междинни плащания са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Основна препоръка за България е подобряването на управленския капацитет на изпълнителните звена.

Румъния е получила 1,89 милиарда евро за периода 2004-2006 г. от общо заделени 2,97 милиарда евро, или има 63% успеваемост. Предварителните плащания за периода 2007-2009 г. са в размер на 2,42 милиарда евро. Румъния също така е получила 94 милиона евро междинни плащания за оперативните програми. Основна препоръка за Румъния е преразглеждането на националната правна рамка за обществените поръчки.

Общ европейски данък върху дохода?

EurActiv съобщава за проект на финансовата рамка 2014-2020. Интересната част е намекнатата идея за замяна на част от приходите в бюджета на ЕС (главно от ДДС) с нещо, което би могло да се нарече европейски данък общ доход. Едно от съображенията на Комисията явно е, че финансирането на бюджета на ЕС от ДДС е неразбираемо за европейските граждани.

Наистина смела идея.

Клаус може да приеме шведско предложение за Договора от Лисабон

Каквото и да е предложили шведското правителство в отговор на исканията на Вацлав Клаус за човешките права, изглежда, че той е приел.

Сега би било хубаво да видим самото предложение.